Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Starostka obce žiada občanov o zapožičanie fotografií z minulosti z diania obce, brigád, kultúrnych akcií

Ďakujem

------------------

Starostka obce hľadá dobrovoľníkov / mládencov, dievčatá, mužov, ženy/

do dobrovoľného hasičského zboru obce.

---------------------------

Program hospodárskoho a sociálneho rozvoja Košického kraja na roky 2016 -2020...

----------------------------

Verejná vyhláška "Mikroregión Turecká - splašková kanalizácia"

vyhláška zvesená dňa 15.5.2016

--------------------

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020...

----------------------------------

Správca multifunkčného ihriska je od 3. mája 2016 Róbert Tomko, u ktorého si môžete vyzdvihnúť kľúče

tel. 0948113117

--------------------------------

„ Otváranie studnišky“

Obec Rožňavské Bystré má bohatú históriu a nepochybne vzácne klenoty – kultúrne tradície, ktorými sa môžeme pochváliť . Pokračovateľom ľudových tradícií je DFS „Bystränky“, ktorá sa snaží verne zachytiť históriu bystranského folklóru. Má z čoho čerpať, lebo všetky zvyky sú autentické – bystranské, na ktoré sme právom hrdí. Folklór patrí v Rožňavskom Bystrom  medzi najväčšiu pýchu obce , pretože obec  má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór – kroje, hudbu, piesne,  zvyky, tradície, tance a nárečie. Jednou z mnohých tradícií obce je aj otváranie studnišiek – každý gazda v obci sa musel do Ďura /Juraja/ zúčastniť čistenia studničiek v chotári, kde sa pásol dobytok. Nielen studničky ale všetky pasienky a stráne museli byť vyčistené, pretože na Ďura sa zem otvára a cestu letu hľadá, zem aby vydala svoje dary, aby dobre zarodila a ľuďom poživeň dala. Posledná studnička sa otvárala pri mošidloch pod Dolinkou /Biely potok/ . Na druhej strane ženy skoro z celej dediny plátno močili – bielili na lúke kde nebola púpava / v Bystrom to bolo na usíparni lúke/. Naopak na druhej  lúke /Šíkoše/ , kde bola púpava , deti s matkami venčeky z púpavy vili . Dievčatá prijímali  do stavu dievčenského aby si svoj dievčenský život mohli užívať a krstili ich vodou zo studničky a na znak pred celou dedinou ich prijali za dievky, aby už aj v kostole v laviciach nesedeli ale pod kanclom  stáli,  na priadky chodili, parobkom pierka za kalap /klobúk /vili  a mohli parobkoch už aj ľúbiť. Chlapcov pasovali za parobkoch, takých mocných ako buky, aby vládali pníky a j ohníky preskakovať, poza buky dievky naháňať, herdo /pekne/ tancovať, v kostole na" triame " /chóre/ dievky obdivovať a aj milovať a aby im tá vodička parobkom silu dodala a dievkam krásy namaľovala.

A tak v nedeľu popoludní sa občania mohli stretnúť v záhrade pod budovou bývalej ZŠ, kde bola symbolicky pripravená studnička s vodou, prestreté plátno, ktoré tkali ešte naše mamy a staré mamy. Všetko malo svoj význam a účel. A program pod názvom "Otváranie studnišky" sa mohol začať.Do tohto programu zapojili  i dievčatá z materskej školy , ktoré si zobrala na starosť Dominika Ďurská. Chcem sa samozrejme poďakovať aj ich rodičom, ktorí ich v tomto podporili a vynaložili nemalé úsilie pri príprave krojov,kde boli všetky ako maľované. Ale výsledok stál za to a hlavne keď som pozorovala tváre ich mám a starých mám, verte nejednej sa zaleskla slza v oku,samozrejme od šťastia a radosti.

Ďakujem DFS Bystränky , ktorá zaspievala, zatancovala a aspoň trošku pookriala naše srdcia a samozrejme starším pripomenula a mladým vysvetlila aj takúto tradíciu . A aby som nezabudla - do tanca im hrala hudba pod vedením Mariana Molnára, ktorá sa aktívne zapája do všetkých akcií usporiadaných DFS.

Chcem sa poďakovať , poďakovať DFS Bystränky pod vedením Zuzany Tomkovej, ľudovej hudbe pod vedením Mariana Molnára a vrúcne ďakujem patrí dievčatám z materskej školy, pod vedením Dominiky Ďurskej , ktoré sa zapojili do programu. Poďakovanie patrí ich rodičom, že ich podporili a pripravili im krásne bystränské kroje

Foto - fotogaléria

--------------------------------

CIRKEVNÝ ZBOER EVANJELICKEJ A. V. CIRKVI Rožňavské Bystré

Vás srdečne pozýva na premietanie záznamu

z evanjelizačného stretnutia

            " Pro Christ"

5. mája 2016 o 18,00 hod v KD R. Bystré

Program obohatia vystúpenia hudobných hostí.

-------------------------------

Starostka obce a DFS "Bystränky"

Vás pozývajú na kultúrne popoludnie pod názvom "Otvorenie studnišky",

ktoré sa uskutoční dňa 1. mája 2016 , v nedeľu o 14,30 hod. v záhrade pod

budovou bývalej ZŠ.

                                                  Tešíme sa na Vás!

 

-------------------------------------

Prerušenie elektrickej energie

Oznamujeme občanov , že dňa 4. mája 2016 v čase od 10,00 hod do 14,30 hod

bude prerušená dodávka elektrickej energie v obci Rožňavské Bystré z dôvodu

plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

--------------------------------------

Svetový deň zdravia .....

-----------------------------------------

Štátna ochrana prírody SR 

Vypaľovanie trávy

 

Obec Rožňavské Bystré a PZ GERLACH Rožňavské Bystré Vás pozýva na

turistický výstup na chatu "Zeme", ktorý sa uskutoční dňa 2. apríla 2016.

Zraz účastníkov je pred chatou o 11,00 hod.

So sebou si doneste dobrú náladu a slniečko.

Tešíme sa na Vás!

---------------------------------

Pozvánka - Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Rožňavské Bystré...

----------------------------------

 

----------------------

Smútočný oznam

S hlbokým smútkom oznamujeme našim občanom, že dňa 13. marca 2016 zomrel náš spoluobčan Ján Pakan vo veku nedožitých 51 rokov. Posledná rozlúčka bude dňa 23. marca 2016 o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

----------------------

Opatrenie RVPS Rožňava.....

---------------------------------------------

Opatrenie...

-----------------------------------------------

Svetový deň vody 22. marec 2016

-----------------------------------

Parlamentné voľby 2016 - výsledky

------------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky

--------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom Vás týmto srdečne pozýva na

                23. Ples rodákov,

ktorý sa uskutoční dňa 13. februára 2016 v sále Kultúrneho domu, so začiatkom o 19,00 hod.

hudba: RELAX z Vlachova    http://www.svitavydnes.cz/portal/0_foto_nahled.php?file=/home/www/infodnes.cz/www/infodnes.cz/data1/im_kal_akci/6002/11-aprilovy-ples-svitavy-2251.jpg&x=700&y=600

vstupné: 10,- €

-------------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým smútkom oznamujeme obyvateľom našej obce , že dňa 7.2.2016 nás opustil náš spoluobčan Gabriel Szollos vo veku nedožitých 61 rokov. Posedenie pri zosnulom bude v utorok dňa 9.2.2016 o 16,00 hod v dome smútku a posledná rozlúčka so zosnulým dňa 10.2.2016 o 14,00 hod.

------------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým žiaľom oznamujeme obyvateľom našej obce a známym , že dňa 7.2.2016 nás opustil náš spoluobčan Ján Doboš vo veku nedožitých 93 rokov. Posedenie pri zosnulom bude 8.2.2016 o 16,00 hod v dome smútku a posledná rozlúčka so zosnulým 9.2.2016 o 13,30 hod

-----------------------------

Svetový deň proti rakovine - 4.2....

-------------------------------

Roztrúsení Gemerčania žijúci na rôznych miestach na celom Slovensku sa radi stretávajú, kde sa môžu zabaviť, zaspievať.Spolok Gemerčanov pod Vysokými Tatrami už 14 krát organizoval Ples Gemerčanov, ktorý sa uskutočnil 30. januára 2016 v Poprade. Gemerský folklór a tradície predstavili členovia a členky DFS Bystränky z Rožňavského Bystrého a ľudová muzika Mariana Molnára.

Fotogaléria - Poprad - 30.1.2016

-------------------------------

Plán zberu TKO na rok 2016 pozri  aj v aktualitách .....

 --------------------------------

Vianoce plné radosti, rodinného šťastia, pokoja

a v každom dni v roku 2016 veľa zdravia, šťastia, lásky, trpezlivosti a pohody

želá               

                             Želmíra Gonosová - starostka obce

                             a Obecné zastupiteľstvo

 

 

-----------------------------

Daňové priznanie - oznam

Daňovníci majú povinnosť podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31. januára 2016. Táto povinnosť sa týka fyzických a právnických osôb, ktorým nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku....

-----------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .........

----------------------------

Oznam - zber komunálneho odpadu sa počas sviatkov presúva z 1.1.2016 na 2.1.2016....

----------------------------

Verejná vyhláška kanalizácia...

--------------------------

Voľby 5.3.2016...

Voľby do NR ....

-----------------------------

Výrub P.Babič, R. Bystré č. 127...

-----------------------------

Pozri fotogalériu!!!

------------------------------

Zriaďovateľ Obecný úrad Rožňavské Bystré, 049 31 Rožňavské Bystré 162

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie

riaditeľky  Materskej školy v Rožňavskom Bystrom


Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

   - odborná a pedagogická spôsobilosť zákona NR SR  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných

   - najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:

   - znalosť príslušnej legislatívy,

   - komunikatívnosť,

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - zdravotná spôsobilosť na prácu,

   - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   - prihláška do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - overené kópie dokladov o vzdelaní,

   - doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

   - potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

   - písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú  školu,

   - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 20. októbra 2015 na adresu:

Obecný úrad Rožňavské Bystré

049 31 Rožňavské Bystré 162

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľka MŠ“.

                            „ Neotvárať „

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Rožňavskom Bystrom, dňa 30.9.2015                           

                                                                                                            Želmíra Gonosová

                                                                                                                  starostka obce

 

 

----------------------------

Oznam:

Spoločnosť AGROSPOL Honce týmto oznamuje svojim

prenajímateľom pôdy,že dňom 23. 9. 2015 začína výdaj

naturálií. Výdaj sa bude prevádzať na hospodárskom stredisku Rakovnica v čase:

PONDELOK        od    9,00                 do    14,00

UTOROK             od    9,00                 do    14,00

STREDA              od    12,00               do    16,00

ŠTVRTOK            od    9,00                 do    14,00

PIATOK                od    9,00                 do    14,00

SOBOTA              od    8,00                 do    12,00

-------------------------------------

Pozri fotogalériu !!!

---------------------------------
Samospráva obce Rožňavské Bystré Vás srdečne pozýva na oslavy

      Dňa obce

pri príležitosti 724, výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa

uskutočnia dňa 5. septembra 2015, so začiatkom o 14,30 hod pred budovou ZŠ

Program:   1. Otvorenie

                   2. Na Bystränskej svadbe

                   3. Posedenie pri hudbe, dobrom guláši a vínku

Na ľudovú nôtu hrá skupina TREND z Vlachova

                                           Tešíme sa na Vás !

                                           Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo

---------------------------------

Obec Rožňavské Bystré a TJ Baník Rožňavské Bystré pozýva

fanúšikov futbalu na futbalový turnaj "Memoriál Jána Babiča,

Petra Urbana a Miroslava Lináka".

Termín: 18. júla 2015 /sobota/

Začiatok: 12,00 hod

Mužstvá: TJ Rakovnica

                TJ Honce

                TJ Štítnik

---------------------

MV SR a Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave

na zákade § 21 písm. n/ zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení

neskorších predpisov a na základe §2 odst.1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

NA LESNÝCH POZEMKOCH

OD 8.7.2015 do dovolania

--------------------------

Pozri fotogalériu !!!!

--------------------------------------------------

"Bystränky" na dni obce v Honciach dňa 6.6.2015 - pozri fotogalériu


----------------------------------------------------

 

 

OÚ Rožňavské Bystré Vám týmto oznamuje, že v našej obci sa uskutoční

VÝSTAVA S PREDNÁŠKOU

Ukážka z rúk chovateľov. Dotknite sa života tajomnej prírody. Výstava sa uskutoční pod záštitou Obecného úradu a to dňa 4.5.2015 (pondelok) so začiatkou o 17.00 hod.


Priblížte sa k životu plazov z Ameriky, Ázie, Afriky a z Európy. Jedinečný zážitok pre deti, mládež a dospelých. Oboznámte sa zblízka s hadmi, krokodílmi, pavúkmi, jašterami a jaštericami.-------------------------

Obec Rožňavské Bystré a PZ GRELACH skupina Rožňavské Bystré

Vás pozýva na "Turistický výstup"

na chatu Zeme, dňa 11. apríla 2015

So sebou si doneste dobrú náladu a počasie.

Tešíme sa na Vás !

----------------------------------------

Futbal novinky

-----------------------------------------

Fotogaléria : DFS Bystränky vo Vlachove

--------------------------------------------

22. marec 2015 – Svetový deň vody

Viete že 22. marec je Svetovým dňom vody? Od roku 1993 členské štáty Organizácie spojených národov každoročne 22. marca prostredníctvom konkrétnych aktivít propagujú tému, bezprostredne súvisiacu s vodou. Témou Svetového dňa vody sa v roku 2015 stala „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života. Ľudia si uvedomujú, že sa pitná voda stáva stále vzácnejšou a nie je jej všade dostatok, čo je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Niektorí z nás možno nevedia, že ani v súčasnej dobe takmer miliarda ľudí na celom svete nemá prístup k „zdravej“ pitnej vode.

22. marec je príležitosťou vnímať vodu troch inak, nie ako niečo samozrejmé, čo je tu s nami každý deň, čo tečie, ak pootočíme vodovodným kohútikom. Voda je vzácnym bohatstvom, ktoré na Slovensku zatiaľ máme. Svetový deň vody môže byť pre každého z nás dňom na zamyslenie sa nad významom vody, a to predovšetkým pre zdravie človeka. Pitná voda je najzdravším nápojom s vyváženým a optimálnym pomerom minerálnych látok v množstve vhodnom a potrebnom pre ľudský organizmus.

Moderný človek čoraz viac vzďaľujúci sa prírode akoby zabúdal na životodarnú          a osviežujúcu silu „čistej“ vody. Pitnú vodu nemôže nič nahradiť. Pitnú vodu si treba vážiť     a chrániť, zamyslite sa, čo preto môžete urobiť VY !

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka.

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 budú v dňoch 20. marca 2015 a 23. marca 2015 odborní zamestnanci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle: 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvov oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.

V Rožňave, dňa 13.03.2015

                                                                      

                                                                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                                              vedúca oddelenia HŽPaZ

 

-----------------------------------

 

4.2. – Svetový deň rakoviny


Varovné príznaky vzniku onkologického ochorenia:

-          nebolestivá hrčka, hmatateľný útvar alebo opuch kdekoľvek na tele (prsník, semenník, oblasť krku, podpazušia, slabín, brucha...)

-          zmena materského znamienka (zmena farby, tvaru a veľkosti)

-          nehojaci sa vred na koži, perách, v ústnej dutine

-          nenormálne krvácanie z rodidiel alebo prítomnosť krvi v stolici či v moči, tvorba kožných podliatin v podkoží

-          zachrípnutie alebo kašeľ trvajúci dlhšie ako 2 – 3 týždne, nereagujúci na liečbu, dýchavičnosť, vykašliavanie hlienu s prímesou krvi

-          nechutenstvo až odpor k jedlu, opakované zvracanie, zažívacie ťažkosti rôzneho druhu, zmeny vo vyprázdňovaní, striedanie zápchy a hnačiek

-          ťažkosti s močením (bolestivé, sťažené)

-          poruchy nervového systému, náhla zmena zraku

-          nevysvetliteľné chudnutie a dlhodobá únava.

 

Základné zásady prevencie onkologického ochorenia resp. jeho zachytenia vo včasnom štádiu:


1.      Nefajčite!Fajčenie na našej planéte spôsobuje ročne asi 1 miliónu ľudí smrť na rakovinu pľúc. Fajčením ohrozujete nielen seba, ale aj svoje okolie.

 1. Vyhýbajte sa alkoholu – v kombinácii s cigaretou zvyšuje riziko vzniku rakoviny ústnej dutiny, hrtana, hltana a iných orgánov.
 2. Buďte opatrní pri opaľovaní. Ľudia so svetlou pleťou a svetlými vlasmi sú na slnko mimoriadne citliví. Ultrafialové lúče môžu spôsobiť rakovinu kožu – koža nezabúda. Chráňte ju ochrannými krémami a emulziami.
 3. Stravujte sa zdravo, dbajte na svoju hmotnosť, neprejedajte sa a udržujte svoje telo v dobrej fyzickej kondícii. Jedzte veľa ovocia a zeleniny, ako aj obilnín a strukovín a venujte aktívnemu pohybu aspoň 30 minút denne.
 4. Správajte sa zodpovedne pri zachovávaní svojho sexuálneho zdravia.
 5. Chráňte si zdravie zachovávaním bezpečnostných predpisov pri práci s materiálmi a chemikáliami, ktoré sa považujú za rakovinotvorné (azbest, vinylchlorid=surovina pre výrobu PVC, prašné prostredie, decht, ionizujúce žiarenie).
 6. Všímajte si svoje telo (samovyšetrovanie prsníkov, semenníkov,  krvácanie, ...).  
 7. Chodievajte na pravidelné preventívne prehliadky! (všetky ženy vrátane vyšetrenia u gynekológa a muži po 50. roku života vrátane vyšetrenie u  urológa).
 8. Bezpodmienečne vyhľadajte lekára a dajte sa vyšetriť, ak zistíte niektorý z varovných príznakov!
 9. Dôverujte svojmu lekárovi! Dávajte si pozor na rôznych podvodníkov (šarlatánov), ktorí chcú zarobiť na Vašej chorobe.
 10. Všímajte si varovné príznaky aj u svojich rodinných príslušníkov a známych. Ak sa boja, alebo sa cítia zmätení, posmeľte ich, aby navštívili lekára.

 

      Je dokázané, že onkologická liečba je úspešná vtedy, keď sa choroba zistí vo včasnom štádiu. Je preto dôležité venovať pozornosť prvým príznakom a zmenám, ktoré môžu signalizovať začiatok choroby.

              

                                              

                                                                            Mgr. Silvia Lengová, RÚVZ Rožňava                                                  

------------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom Vás pozýva na

         22. Ples rodákov            

ktorý sa uskutoční dňa 31. januára 2015 so začiatkom o 19,00 hod v KD R. Bystré

Do tanca hrá skupina RELAX z Vlachova, vstupné 10,- €

------------

Referendum 2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?


----------------------------

Šťastný rok 2015

----------------------------------

Do noviniek bol pridaný plán zberu TKO na rok 2015

a preskúšanie sirén 2015

------------------------------------

Vážení spoluobčania,

prajem Vám pokojné, požehnané vianočné sviatky,

veľa zdravia, lásky, pohody

                                 Želmíra Gonosová

---------------------------------------

Vážení spoluobčania,

aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili komunálnych volieb 2014.

Som presvedčená, že je v záujme všetkých nás, ktorí sme boli zvolení, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí.

Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a zároveň Vás ubezpečujem, že som tu pre Vás.

Ešte raz ďakujem za prejavenie dôvery.


                                                             Želmíra Gonosová

                                                             starostka obce

---------------------------------

Pozri fotogalériu !!!

----------------------------------

Ondrej Gallo Krajný


Tohto roku sme si pripomenuli 70. výročie vzniku SNP. V našej malej obci máme pochovaných padlých štyroch účastníkov SNP - Ján a Pavol Belákovci, Ondrej Gallo Krajný a Štefan Kalický. V obci žije priama príbuzná jedného z nich - dcéra O. Gallu pani Mária Lengová. Oslovila som ju, či by niečo nepovedala o svojom otcovi, ktorého stratila ako 2 ročná a slovo dalo slovo a pani Lengová prišla na OÚ, kde so sebou doniesla fotografie svojho otca, napísaný životopis a s láskou ale aj so slzami v očiach hovorila o svojom nepoznanom otcovi.
Celý životopis z podania dcéry a ešte aj dodatok z popisu bojov pri Nižnej Slanej, ďalej fotky mladého O. Galla Krajného, aj z cyklistického oddielu, kde pôsobil ako vojak.
Na doplnenie z kroniky obce vyberám:
Vyhlásením SNP ľud v obci nebol prekvapený, očakával ho a podporil. V tom čase v našej obci žil už promovaný JUDr. Pavel Belák, ktorý bol v spojení s centrálnym podzemným hnutím a aj jeho brat Ján, študent filozofickej fakulty. Pridal sa k nim aj uvedomelý mladý robotník Ondrej Gallo Krajný, revolučný výbor a nasledoval masový dobrovoľný nástup mladých do zbrane k partizánom - do hôr. Z dediny takto odišlo k partizánom viac ako 20 chlapcov ( boli i 17 - roční)čo znamenalo takmer vyprázdnenie dediny mužmi, keďže staršie ročníky už predtým boli povolané do slovenskej armády a nasadené boli na front. Dvaja z nich na fronte v Taliansku aj padli. Boli to Peter Kartal a Ján Gallo (r. 1942,1943)
Ťažký údel zasiahol rodinu učiteľa Beláka a rodinu Gala Krajného dňa 23. októbra 1944. V pásme medzi Henckovcami a Nižnou Slanou došlo k stretnutiu malej skupiny partizánov s presúvajúcou sa jednotkou nemeckých vojsk .V boji došlo k veľkým stratám na životoch. Medzi padlými bolo i telo mladého muža, otca Ondreja Galla Krajného. V ten istý deň došlo k ďalšej tragédii. V sklade munície v Slavošovciach nastal nečakane výbuch, ktorý spôsobil smrť vyše 30 partizánov. Medzi obeťami boli i dobrovoľníci bratia Belákovci. Paľkova a Jankova mama našla svojich synov na druhý deň po výbuchu. Odviezla si ich počas bojov na tomto území cez Štítnik na voze do Rožňavského Bystrého.Hrôza, ktorá zastihla tieto rodiny bola neopísateľná a zdieľala ju celá dedina, najmä ak ešte neuschli slzy nad týmito ťažkými stratami, prichádza ďalšia krutá správa. Na Pustom poli Nemci zastrelili učiteľa Štefana Kalického, švagra bratov Belákovcov. Telá týchto obetí ľud celej dediny spolu s rodinami v hlbokej úcte tíško pochoval. Ich mená sa zachovali dodnes na náhrobku v našej gemerskej obci Rožňavské Bystré a na pamätnej tabuli na budove ZŠ
.- toľko z kroniky našej obce.

Životopis

Ondrej Gallo Krajný

sa narodil 4.3.1917 v robotníckej rodine v Rožňavskom Bystrom. Jeho otec J8n Gallo pochádzal z Honiec a matka Mária r. Dorkinová z Rožňavského Bystrého. Mal  2 sestry: staršia Žofia sa vydala do Rakovnice (Fabianová) a mladšia Mária (Lišuchová) ostala doma.

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci. Už ako 15 ročný začal pracovať na bani v Rožňavskom Bystrom, aby pomohol zabezpečiť rodinu. Medzi baníkmi sa formovalo jeho sociálne cítenie, pohľad na život i vzťah k práci, ktorej bolo málo. Skoro spoznal rozporné skutočnosti a sociálne nerovnosti medzi ľuďmi.

V rokoch 1938-39 vykonával základnú vojenskú službu v Turčianskom Sv. Martine v cyklistickom prápore. Po návrate domov sa znovu zamestnal na bani v R. Bystrom.

Manželstvo uzavrel  26. apríla 1941 s Máriou rod. Ďurskou. V roku 1942 sa im narodila dcéra Mária.

Okrem rodiny sa venoval aj svojim záľubám – stolárstvu a ovocinárstvu. Jeho zručnosť v práci s drevom dokazujú pozostalé predmety : kolíska, postielka, kolovrátok a iné.

Spolu s rodičmi kúpili 50 árový pozemok (Máťaše), na ktorom vysadil ovocné stromy, najmä jablone, ktoré objednával z Devínskej Novej Vsi zo Štátnej ovocnej škôlky. Mnohé z odrôd jabloní sa pestujú dodnes. Mal veľké plány do budúcnosti, no nestihol  ich zrealizovať.

Zaujímalo ho dianie vo svete, najmä situácia na fronte. Ako prvý v obci zakúpil rádio, ktoré počúval spolu s kamarátmi Petrom Dorkinom, Petrom Gallom a Jurajom  Dobošom. Správy z frontu však neboli priaznivé.

Bol povolaný do Slovenskej armády na východ Slovenska. Od armády ušiel k partizánom. Na východe v okolí Hanušoviec sa zapájal do akcií pri zničení mostov, ktorými mali prechádzať nemecké transporty. Všetky správy o sebe posielal na korešpondenčných lístkoch  len poľnou poštou.

Žandári ho hľadali doma, strážili okolie domu, časté boli nočné razie a domové prehliadky.

Do SNP sa prihlásil dobrovoľne a aktívne sa zapájal do bojov. Pôsobil v partizánskej skupine „Za oslobodenie Slovanov“.

V poslednom boji pri Nižnej Slanej padol – ranený mínou 23. októbra 1944. Jeho telo hľadala manželka s otcom dva týždne i napriek tomu, že bolo sychravé počasie a hrozilo nebezpečie  (míny).

Doviezli ho domov na voze a pochovali na miestnom cintoríne vedľa bratov Belákovcov a Štefana Kalického.

Padol v 27 roku svojho života, jeho manželka ostala vdovou ako 19 ročná s dvojročnou dcérou.

Medzi najbližšími žije aj naďalej v spomienkach a starší občania obce, ktorí ho poznali, spomínajú na neho ako na dobrého človeka.

Podľa zachovalých písomných dokladov zapísala dcéra Mária Lengová – GallováPríloha k životopisu: Popis bojov pri Nižnej Slanej


Proti povstaleckému Slovensku podnikli Nemci generálny útok 19. októbra 1944. Zaútočili na Dobšinú zo severu a cez  Súľovú na Gemerskú Polomu.

21. októbra fašisti obsadili Dobšinú a z južnej strany Gemerskú Polomu. Územia medzi Henckovcami a Nižnou Slanou sa nezmocnili. O preniknutie do Nižnej Slanej sa pokúšali 21. a 22. októbra, ale bezúspešne.

Podarilo sa im to až 23. októbra 1944. Do útoku nasadili tanky, obrnené vozy, jazdcov i pešie jednotky. K Nižnej Slanej postupovali od Gemerskej Polomy. Keď vojenské jednotky došli do priestoru medzi Henckovcami a Nižnou Slanou zaútočili na nich partizáni a povstaleckí vojaci. Nastal ťažký niekoľkohodinový boj. Do boja zasiahli aj nemecké jednotky zo severnej strany údolia. Obkľúčili partizánov a dva guľomety zneškodnili. Partizáni pre nedostatok munície ustúpili smerom na Roštár.

Na bojisku zostalo 96 zabitých Nemcov, vyše 20 koní a 2 autá. Z partizánov a povstaleckých vojakov padli v boji traja: Ján Emerici z Vyšnej Slanej, Ondrej Gallo Krajný z Rožňavského Bystrého a Karol Drozdík z okolia Piešťan, ktorý je pochovaný v Nižnej Slane.


Použitá literatúra: „Cestou k slobode“ 40 slobodných rokov v okrese Rožňava

------------------------

Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom, že dňa

17. októbra 2014 v čase od 7,30 do 14,30 hod

bude prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác

na vysokom napätí.

----------------------------

Obec Rožňavské Bystré 162

---------------------------------------------

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom  podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršíchpredpisov uznesením zo dňa 24.07.2014 č. 2/M/2014 c./ - OZ určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obce.

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obec Rožňavské Bystré v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb.o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov k 21.08.2014 : 614  obyvateľov.

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Starostka obce Rožňavské Bystré, Želmíra Gonosová, podľa § 11a ods. (2) písm. c) Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov vymenovala  dňa 21.08.2014 Miroslavu Kaššaiovú za zapisovateľku miestnej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Rožňavské Bystré.

V Rožňavskom Bystrom 21.08.2014

---------------------------------

    O B E C     049 31    R o ž ň a v s k é      B y s t r é

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V súlade s § 11 a/ zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, starostka obce Rožňavské Bystré menovala za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Rožňavskom Bystrom

pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva konané dňa 15.11.2014   

                               M i r o s l a v u     K a š š a i o v ú.

                                Kandidátne listiny bude prijímať na adrese: 

                                  Rožňavské Bystré č. 184

-           vo štvrtok 18.09.2014 v čase od 16.00 do 20.00 hodiny

-             v piatok  19.09.2014 v čase od 16.00 do 20.00 hodiny

-             v sobotu  20.09.2014 v čase od 16.00 do 20.00 hodiny

-             v nedeľu 21.09.2014 v čase od 16.00 do 20.00 hodiny

Informácie na tel. čísle:   0902 966 050


--------------------

Oznam

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom , že v dňoch

2. októbra 2014 v čase od 9,30 hod do 13,30 hod

7. októbra 2014 v čase od 7,30 hod do 16,30 hod

bude prerušená distribúcia elektriny z dúvodu plánovaných prác

na zariadení vysokého napätia.

-----------------------------

                                                                

                          Samospráva obce Rožňavské Bystré

                           Vás srdečne pozýva na oslavy

                            Dňa obce

pri príležitosti 723. výročia prvej písomnj zmienky o obci,

ktoré sa uskutočnia dňa 6. septembra 2014 so začiatkom o 14,00 hod. pred budovou ZŠ

Program: 1. Privítanie

                2. Kultúrny program

                3. Posedenie pri hudbe, dobrom guláši a vínku

Na ľudovú nôtu hrá skupina RELAX z Vlachova

Vstupné: 1,- € / v cene guláš+ pivo/

Tombola : 0,50 €

                                           Tešíme sa na Vás

                                Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo

--------------------------

OZ v Rožňavskom Bystrom pri príležitosti 70. výročia vzniku SNP

oznamuje občanom, že dňa 28. augusta 2014 o 18,00 hodine

organizuje spomienkovú slávnosť - kladenie vencov na miestnom cintoríne.

Zraz je pred budovou Obecného úradu.

-------------------------

Pozri fotogalériu !!!

--------------------------

TJ Baník Rožňavské Bystré a OÚ R. Bystré pozývajú

fanúšikov futbalu na futbalový turnaj " Memoriál Jána Babiča,

Petra Urbana a Miroslava Lindáka" ,

Termín:  26. júl 2014 /sobota/ 

Začiatok o 12,00 hod.

Mužstvá: TJ Honce, TJ Revúčka a TJ Gemerská Poloma

-------------------------

ZO JDS v Rožňavskom Bystrom a OÚ Rožňavské Bystré srdečne pozýva

priateľov mariáša na podujatie " O pohár starostky obce v mariáši " ,

s účasťou z Prešova, Popradu, Košíc, Rimavskej Soboty , Rožňavy

a Piešťan.

Termín : 26. júl 2014

Miesto konania: Kultúrny dom Rožňavské Bystré

Začiatok : 10,00 hod / prezentácia 9,30 hod /

--------------------------

        O z n á m e n i e

VD a.s.Košice oznamuje občanom, že v

dňoch 19. a 20. júna 2014, v čase od 8,00 do 18,30 hod

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu

plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Ďakujeme za pochopenie

-----------------------------

Pozri fotogalériu !!!

                               

Dňa 11. mája 2014 o 15,00 hodine v KD sa ozývali staré bystränské piesne,

ktoré pripravila a zaspievala DFS Bystränky v spolupráci so starostkou obce

a MO Matice Slovenskej.

Krása ľudovej piesne a tanca je neopakovateľná, čo potvrdilo toto nedeľné popoludnie.

Členovia FS potvrdili, že im mnohí môžu závidieť ich lásku k folklóru.kde zachovávame

naše tradície, oživujeme folklór. Folklór jednoduché slovo, pod ktorým si každý

predstaví niečo iné. Tí mladší niečo staré, minulosť, o ktorú sa zaujímajú možno len

okrajovo, starší zase svoju mladosť, detstvo, ktoré sami zažili, zvyky, obyčaje,

radosti i žiale.Táto pestrofarebná slávnosť je akousi poklonou, vzdaním úcty

a vyslovením uznania kráse, ktorú dokázali vytvoriť naši predkovia, pretože v piesni je

duša, srdce a Bystrania stáročia spievali.

Ďakujeme, že zachovávate tradície a vychovávate mladých.

----------------

 

        Starostka obce R. Bystré , DFS „Bystränky,

                                           MO MS R. Bystré

            

                                    P o z v á n k a

 

Vás pozývajú na kultúrny program piesní pod názvom Chudobnja som diavšä,

ktorý sa uskutoční dňa 11. mája 2014, v nedeľu  o 15,00 hod. v KD Rožňavské Bystré.

Tešíme sa na Vás                                                                                                       

                                                                                              Starostka obce

                                                                                              Rožňavské Bystré

------------------

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby
do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014. Na území
Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

------------------------------------

Obec Rožňavské Bystré a PZ GERLACH , skupina R. Bystré

Vás pozýva na turistický výstup na chatu "Zeme",

ktorý sa uskutoční dňa 26. apríla 2014

So sebou si doneste dobré počasie, tešíme sa

------------------------------------

V obci boli uložené kontajnery na zber odevov, obuvi a textilu .

( Jeden je uložený pred budovou Pošty a druhý pred budovou

Požiarnej zbrojnice). Občania môžu do nich vkladať čisté šatstvo, obuv.

-----------------------------

VD Košice oznamuje občanom , že v dňoch

23. apríl 2014 od 7,30 hod do 17,30 hod

24. apríl 2014 od 7,10 hod do 17,30 hod

25. apríl 2014 od 7,20 hod do 17,30 hod

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu

plánovaných prác na zariadení vysokého a nízkeho

napätia

Ďakujeme za pochopenie

------------------------------

VÝSLEDKY
2. kola prezidenta Slovenskej republiky vo volebnom okrsku
Rožňavské Bystré
konaného dňa 29.3.2014


 • počet zapísaných voličov - 479
 • počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky - 263,
 • účasť voličov na voľbách - 54,41 %,
 • celkový počet platných odovzdaných hlasov - 261
 • počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta Róbert Fico - 157 (59,69 %)
 • počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta Andrej Kiska - 106 (40,30 %)

zdroj: www.statistic.sk

-----------------

Zabráňme vzniku požiarov

 
Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na základe porušení týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty.

Ak si hovoríte „mňa sa to netýka“, mýlite sa. Koľkokrát ste už vo svojej záhradke, na poli, či pri lese spaľovali staré lístie, trávu, zvyšky z úrody alebo iný bioodpad? Preto sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste skončili s týmto nezmyselným zlozvykom, ktorý nenahradí pracovitú ruku ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky čas sa spred očí stratia staré a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas. Dostali sme do daru obývať túto krásnu planétu – je na nás, či tak urobíme v mieri, úcte, láske. Skúsme to po krokoch – toto by mohol byt jeden z nich.

----------------------------------

Dňa 23. marca 2014 o 10,00 hod. sa v kultúrnom dome v Rožňavskom Bystrom uskutočnil 1. ročník

stolnotenisového turnaja o pohár starostky obce, kde sa zúčastnili zástupcovia tohto športu z obce

Rakovnica, Honce a Rožňavské Bystré. Prítomných privítala starostky obce Želmíra Gonosová a

taktiež pán Rudolf Repiský, ktorý v slove priblížil históriu stolného tenisu nielen v R. Bystrom ale

v celom okrese. Veríme, že tento turnaj bude pokračovať aj na ďalší rok. Víťazom boli

odovzdané poháre a diplomy. Športu zdar!

----------------------------------

VD Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch

13. marec 2014 od 7,30 hod do 17,00 hod

14. marec 2014 od 7,30 hod do 17,00 hod

19. marec 2014 od 7,20 hod do 16,30 hod

20. marec 2014 od 7,20 hod do 16,30 hod

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác

na zariadení vysokého napätia.

Ďakujeme za pochopenie

----------------------------------------

VD Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch

10. február 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

11 . február 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

13.  február 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

14. február 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác

na zariadení vysokého a nízkeho napätia

Ďakujeme za pochopenie

-----------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom Vás pozýva na


         21. Ples rodákov,
ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2014 so začiatkom o 19,00 hod.

v KD R. Bystré


Do tanca hrá skupina TREND z Vlachova

------------------
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo v Rožň. Bystrom

oznamuje všetkým členom spoločenstva,

že dňa 21. februára 2014 o 16,30 hodine


v KD sa uskutoční XVIII. Valné zhromaždenie.

-------------------------

VD Košice oznamuje občanom obce, že v dňoch

13. január 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

14 .január 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

15. január 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

20. január 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

21. január 2014 od 7,30 hod do 16,00 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác

na zariadení vysokého a nízkeho napätia

Ďakujeme za pochopenie


------------------

Vážení občania OÚ zisťuje e-mailové adresy občanov kvôli vačšej

informovanosti zo strany OÚ. Preto žiadame občanov o nahlásenie

svojej adresy na obec@roznavskebystre.sk

Ďakujem

----------------------------

						
12. decembra 2013 sa v našom kultúrnom dome konala členská 
schôdza ZO SLOVES OÚ Štítnickej doliny.Pozdraviť hostí boli i deti z tunajšej Materskej
 a Základnej školy.
13. decembra 2013 v spolupráci s OÚ , MO Matice slovenskej a JEDNOTY dôchodcov
sa v podvečer uskutočnilo posedenie pri čaji. Po pozdrave detí mal príhovor predseda
JDS Ing. Barna Tibor, ktorý prítomných vyzval do zapojení sa do súťaží a to : ženy
ozdobovali perníky a muži šúpali jablká a ktorý mal najdlhšiu šupku ten vyhral. 
Potom nasledovala uvoľnená atmosféra a naši domáci " dvorní" harmonikári pán 
Ondrej Leng a Ján Dávid st. naladili svoje nástroje a pesničkami zaspomínali nielen na 
svoju mladosť,ale aj na už nebohých priateľov.
Počas obidvoch dní bol kultúrny dom vyzdobený bystränskými krojmi : a to od malej parádnici -
dievčaťa, slečny,mladej ženy, gazdinej, robotnici - pracovný kroj . Nezaostali ani mužské ,
chlapčenské a mládežnícke kroje.
V neposlednom rade očarila výstavka šatiek od bielej až po čiernu, od pracovnej po sviatočnú.
A do tejto atmosféry zapadol aj krst CD - "Tichý vetrík po doline veje“, ktoré vydalo 
Gemerské osvetové stredisko a v ktorom účinkuje aj naša DFS Bystränky a práve pesničkami 
z tohto CD sa ozýval náš kultúrny dom.
Sú na ňom pesničky v podaní Dominiky Ďurskej - Ach Bože maj...., Stanka Ďurského - 
Pjarko mi je pjarko .. a v podaní DFS Bytränky - Konopa, konopa a Bystränský regec.
Čakali sme , že príde aj "Lucia" ale nebolo jej a do polnoci sme nevydržali aby sme išli
na krížne cesty.
Takže takéto zvyky nezachovávame.

-----------------------

„Takí boli naši dedovia“

 

            V roku 2014 si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravuje pri tejto príležitosti výstavu s názvom „Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne“. Hlavným cieľom je zapojiť do prípravy širokú verejnosť a priblížiť návštevníkom osudy našich predkov – vojakov, ktorí vo vojne bojovali. Obraciame sa na Vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov Vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Do tejto chvíle sa nám podarilo zhromaždiť fotografie, rodné listy a kolorované portréty od takmer 40 ľudí z celého Košického kraja. Chceme pokračovať v úsilí, aby na našu výstavu prispelo ešte viac ľudí a priblížili by sme ju týmto spôsobom verejnosti. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu: dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95. 

--------------

Mikulášku, dobrý strýčku

Mikulášku, dobrý strýčku
modlím sa ti modlitbičku,                         

zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového,
či koníka medového.
Vedˇ ty svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš

		6.12.2013 - pred malou chvíľou sme sa rozlúčili
s Mikulášom,čertom a anjelom, ktorí ešte mali
ďalekú cestu pred sebou.Čo nestihli včera,chcú
dokončiť dnes.V našej obci už druhý rok chodí
Mikuláš aj predvečer ale aj ráno pre deti z Materskej
školy, ktoré si zase prišli vyzdobiť stromček pred 
budovu Obecného úradu. 5.12.2013 sme mohli v našej
obci stretnúť s batohom plných darčekov Mikuláša,
ktorého doprevádzal čert a anjel.Prešli celú dedinu
a navštívili mnoho domácností. Bolo že to 
radosti ale aj strachu, a to hlavne pred čertom. Ale deti
sa už tešia na stretnutie na rok. A tešíme sa aj my,
že zase zavíta do našej obce.

--------------------------------------

Druhé kolo volieb sa uskutoční dňa 23. novembra 2013 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Voliť sa bude predseda Košického samosprávneho kraja:

- na hlasovacom lístku je potrebné zakrúžkovať poradové číslo jedného

kandidáta na predsedu:

1/ RNDr. Rudolf Bauer, PhD., Konzervatívni demokrati Slovenska

2/JUDr. Zdenko Trebuľa, SMER sociálna demokracia,Strana maďarskej komunity

                                            - Magyar Közösség Pártja, MOST - HÍD

----------------------------------------

Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za

obvod ROŽŇAVA boli ZVOLENÍ POSLANCI:

Meno a priezvisko

Skratka politickej strany    alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

Ing. Ján Babič                   

SMER - SD

2301

Ing. Štefan Bašták                           

SMER - SD

1811

Karol Horník                        

SMER - SD

1533

Pavol Burdiga

KDH,SDKÚ - DS,MOST - HÍD

2164

Juraj Nagy   

NEKA       

1904

 

----------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (vyšších územných celkov) sa uskutočnia

v sobotu 9. novembra 2013 od 07.00 hod. do 22.00 hod. Vo volebnom obvode č.8,

ktorý zahŕňa územie okresu Rožňava sa volí 5 poslancov. 

V tých krajoch, kde ani jeden z kandidátov na predsedu nezíska absolútnu väčšinu

odovzdaných hlasov, bude druhé kolo volieb. Malo by sa konať v sobotu 23. novembra 2013.

 

---------------------------------------

Pozor zmena času!

Aj v roku 2013 dochádza k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas,

posunutím o jednu hodinu dopredu, došlo v čase 2:00 hod na 3:00 hod dňa 31. 3. 2013.

Aktuálne nás čaká zmena na zimný čas.

Hodiny si nastavíme o hodinu späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 27. 10. 2013.

----------------------------------------------------

 Obecné zastupiteľstvo a starostka obce Rožňavské Bystré

-------------------------------------------------------------------------------------

                                                        
 

                  P o z v á n k a                                               

na "októbrové stretnutie seniorov",

ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2013 o 16,00 ho KD Rožňavské Bystré


                                                     Tešíme sa na Vás !

-----------------------------------------------

Vážení občania

Hlásenie Východoslovenskej energetiky a.s.


Dnes a v najbližších dňoch Vás navštívi pracovník  Východoslovenskej energetiky

na základe doručenej zásielky vo vašej obci. Pracovník menom Richard Tamáš

Vás bude kontaktovať na základe doručeného oznamu o návšteve.

Buďte mu k dispozícii včase od 14.30 do 19.30.

Opakujem meno pracovníka: Richard Tamáš

Totožnosť pracovníka si môžete overiť na zákazníckej linke VSE, obecných tabuliach

a obecnom úrade.

--------------------------------

Novinky aj vo fotogalérii

-------------------

Opekačka dôchodcov

V sobotu 28. septembra 2013 popoludní sa stretli členovia  ZO JEDNOTY DS na ihrisku

v Rožňavskom Bystrom. Po privítaní predsedom Ing. Barnom Tiborom boli odovzdané

kvetinky a malá pozornosť pre jubilujúcich členov a potom sa začala opekačka.

Nálada bola výborná a nechýbala ani harmonika s harmonikárom Ondrejom Lengom

a ľudové pesničky. No dôchodcovia nezabudli ani na šport a začali ženy a muži súťažiť

v hode gumovou čižmou a kopom na malé brány. Verte nemusia sa hanbiť a diplomy,

ktoré získali na Okresných športových hrách v Betliari majú právom svojich držiteľov.

Atmosféra bola perfektná, uvoľnená, veselá a čas rýchlo ubehol, človek sa ani nenazdal

a už sa išlo domov. Fandíme Vám dôchodcovia. Len tak ďalej.

-------------------

Chlieb a soľ

Dva symboly patriace k starodávnemu slovanskému zvyku vítania hostí. Týmto symbolom

už 5 rokov vítajú bystrania svojich občanov v septembri na oslave "Dňa obce" a nebolo

tomu inak ani 7. septembra 2013. Zraz občanov bol pred budovou OÚ, kde za zvuku

piesní hudby z Vyšnej Slanej "IMPULZ" sa rozprávkový sprievod vybral pred Základnú školu.

A prečo rozprávkový sprievod? Lebo celkove oslava tohto dňa sa niesla v duchu 185.

výročia narodenia velikána ľudových rozprávok P.E. Dobšinského, ktorý tri roky pôsobil aj

v našej obci ako evanjelický farár a učiteľ. Programom a krátkou históriu o Dobšinskom

nás sprevádzali naši "konferenciéri" Mirka Macková a Stanko Ďurský a opäť nesklamali.

Na začiatku pozdravili prítomných žiaci ZŠ Richard Ďurský a Filip Znak. Hostí a všetkých

prítomných  srdečne v krátkom príhovore privítala a pozdravila starostka obce Želmíra

Gonosová . Za ňou nasledovala malá ukážka z tvorby Dobšinského z rozprávky "O dvanástich

mesiačikoch", ktorú pripravili deti z obce pod vedením Dominiky Ďurskej a verte

bolo to zase niečo nové a pekné. Do programu sa zapojila aj DFS "Bystränky"

s kultúrnym programom "Na gazdovskom dvore" a záverečnou piesňou "Daj Boh

šťastia tejto zemi..."

Počas programu boli pripravené sladké buchty z našej školskej jedálne  a všetkým

prítomným ich ponúkali ženy v bytränskych krojoch - Andrea Urbanová,

Toňa Uhrinová, Lenka Libová

Po kultúrnom programe bol pripravený troj-guláš, ktorý uvaril PZ GERLACH, skupina

Rožňavské Bystré a tombola.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli, aby tento deň bol sviatočný, krajší, či

už našim malým, ktorí pripravili rozprávku, našim verným -Dominike Ďurskej, Mirke Mackovej,

Stankovi Ďurskému, Nade Sisikovej, Milanovi Babičovi, Marike Uhrinovej za

domáci chlieb, Andrei Urbanovej, Tone Uhrinovej,Lenke Čapovej,Monike Urbanovej,

Márii Ďurovej, členom PZ GERLACH, v neposlednom rade DFS Bystränky za krásny

kultúrny program, OZ, pracovníkom OÚ, sponzorom...


---------------------------------

Dňa 28.8.2013 o 18,00 hod sa uskutočnilo kladenie vencov pri príležitosti 69. výročia

SNP za účasti členov ZO Jednoty dôchodcov v Rožňavskom Bystrom. Pietny akt sa začal

básničkou v podaní Paťka Kaššaia, pokračoval príhovor starostky obce Želmíry Gonosovej

a ďalšou básňou v podaní MirkyMackovej sa tento akt ukončil,. Záverom sa zapálili sviečky

na hroboch padlých - Jána a Pavla Beláka, Ondreja Galla Krajného a Štefana Kalického

Česť ich pamiatke!

  

-------------------------

Samospráva obce Rožňavské Bystré srdečne pozýva všetkých občanov

na  oslavy Dňa obce pri príležitosti 722. výročia prvej písomnej zmienky

o obci, ktoré sa uskutočnia dňa 7. septembra 2013 so začiatkom o 13,30 hod 

Program:  1. Rozprávkový sprievod od OÚ pred budovu ZŠ

                  2. Privítanie hostí

                  3. Kultúrny program:"Pán Boh daj šťastia ..."

                                                  Tešíme sa na Vás!

                                                   Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo

----------------------------------

OZ v Rožňavskom Bystrom pozýva občanov dňa 28.8.2013 / t.j. streda/ o

18,00 hod na kladenie vencov k 69. výročiu SNP. Zraz je pred budovou OÚ,

odkiaľ sa v sprievode pôjde na miestny cintorín.

 

                                                                          Želmíra Gonosová

                                                                          starostka obce 

-----------------------------------

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

                                                                        v Rožňave

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác  na zariadení vysokého napätia v celej obci Honce v dňoch:

 21. augusta 2013 od 7:00 hod do 19:00 hod.

 22. augusta 2013 od 7:00 hod do 19:00 hodViac tu: http://obechonce.webnode.sk/news/prerusenie-distribucie-elektriny/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk

na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

                                                                   vyhlasuje

                                    čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch od 07.08.2013 - do odvolania

----------------------------

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác  na zariadení vysokého napätia v celej obci Rožňavské Bystré v dňoch:

 21. augusta 2013 od 7:00 hod do 19:00 hod.

 22. augusta 2013 od 7:00 hod do 19:00 hod  

--------------------