Obec Rožňavské Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality

Usmernenie hlavného hygienika

 24.03.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA


SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52


P.O.BOX 45
826 45 Bratislava


Bratislava, 18.03.2020

OE/791/86125/2020

Usmernenie

hlavného hygienika
Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19
spôsobeným
koronavírusom
SARS-CoV-2

(piata aktualizácia)

1. Charakteristika ochorenia
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z
čeľade Coronaviridae,ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa
zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-
CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa
prejavuje najmä kašľom,
dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom
pľúca v prípade komplikácií môže skončiťúmrtím.
Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa
prenáša z človeka na človeka. Aktuálna epidemiologická
situácia vo výskyte ochorení COVID-19 je uvedená na
webovej stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019ncov-
cases.

2. Definícia prípadu
2.1. Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia) vyžadujúci si laboratórnu
diagnostiku (nehlási sa na európskej úrovni) je:
1) Pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly
nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov:
kašeľ, telesná teplota nad 38 °C, dýchavičnosť) a bez
inej etiológie, ktorá byplne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou cestovania
alebo pobytu v krajine / oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite*

počas 14 dní pred objavením sa symptómov alebo  2) pacient s akútnym respiračným ochorením,
ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným
alebo pravdepodobným prípadom COVID-19


alebo

3) pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka
a
aspoň jeden príznak respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu
(SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz
* podľa
klasifikácie WHO denné
aktualizované
hlásenia o výskyte ochorenia (COVID-2019)
na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Po hlásení lokálneho prenosu alebo
prenosu
v
komunite v krajine alebo oblasti sa za
suspektné
prípady
považujú všetci pacienti, ktorí
majú príznaky
akútnej respiračnej infekcie
potvrdené VLD / VLDD alebo na
APS (Ambulancia pohotovostnej služby).

Pravdepodobný prípad


Podozrenie na
prípad, u
ktorého je testovanie na
vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19
nejednoznačné
(podľa výsledkov testov oznámených laboratóriom), alebo u ktorého bolo
testovanie na pan-koronavírusové
ochorenia pozitívne.


Potvrdený prípad


Osoba s laboratórnym potvrdením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, bez ohľadu na
klinické príznaky a symptómy.


3. Definícia
osôb v
kontakte (osôb podozrivých z
nákazy)
Za osobu v kontakte
sa
považuje osoba
bez
symptómov ochorenia, ktorá
bola alebo mohla
byť v
kontakte
s pravdepodobným alebo potvrdeným
prípadom ochorenia COVID-19. Miera
rizika infekcie závisí od úrovne expozície.


3.1. Osoba v úzkom kontakte
(vysoké riziko expozície):
Za osobu v úzkom kontakte
s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:


-Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením
COVID-19.
-Osoba, ktorá
bola v priamom
fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr.
podaním rúk).
-Osoba, ktorá

nechránený
priamy
kontakt s infekčnými
sekrétmi osoby s ochorením
COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).
-Osoba, ktorá mala
úzky
kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút.
-Osoba, ktorá
bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia
miestnosť, čakáreň atď.)
s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.
-Zdravotnícky
pracovník
alebo iná osoba
poskytujúca
priamu starostlivosť
o prípad
COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami
prípadu COVID19
bez odporúčaných
OOPP alebo s možným porušením OOPP.


-Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu
COVID-19, spolucestujúci
alebo osoby poskytujúce starostlivosť
a
členovia posádky
slúžiaci
v časti
lietadla,
v ktorej
sedel prípad
(ak je
závažnosť
príznakov alebo
pohyb
prípadu
naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti
alebo všetci
cestujúci
v lietadle sa môžu považovať za
osoby v úzkom kontakte).

3.2. Osoba v bežnom
kontakte (nízke riziko expozície):
Za osobu v bežnom kontakte
s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:


-osoba, ktorá
bola v uzavretom
priestore
s prípadom COVID-19 menej ako
15 minút alebo
bola vzdialená viac ako 2 metre,


-osoba, ktorá bola v
priamom kontakte (tvárou v
tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15
minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,


-osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom
prepravy.

3.3. Kritériá laboratórneho testovania osôb:
Každá
osoba, ktorá
spĺňa
kritériá
suspektného prípadu, by
mala byť laboratórne
testovaná
na
koronavírus SARS-CoV-2 ako súčasť aktívneho vyhľadávania prípadu.

4. Pravdepodobné miesta
zistenia suspektného, pravdepodobného
alebo
potvrdeného prípadu ochorenia
COVID-19:
4.1. Ambulancia všeobecného lekára, centrálne
prijímacie oddelenie (CPO),
iné
oddelenia zdravotníckeho zariadenia rezortu zdravotníctva, zdravotnícke zariadenia
iných rezortov
Ak všeobecný
lekár, lekár CPO, resp. lekár iného oddelenia
(ďalej len „lekár“) na
základe
pozitívnych, klinických
a
anamnestických epidemiologických údajov vysloví
podozrenie

z ochorenia COVID-19:

-poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak
je potrebné, poskytne pacientovi prostriedky na
dodržiavanie respiračnej hygieny
(papierové
vreckovky)
a
zabezpečí ich bezpečnú
likvidáciu, izoluje pacienta
od ostatných pacientov v
čakárni, vyšetrí pacienta
v samostatnej miestnosti, pri vyšetrovaní dodržiava
bezpečnostné
opatrenia ako pri
kvapôčkovej nákaze
(hygiena
rúk, používanie
osobných ochranných pracovných
pomôcok
-respirátor FFP2 / FFP3, ochrana
očí,
plášť, rukavice). Po odoslaní pacienta
vykoná dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.


-lekár kontaktuje Krajské operačné
stredisko
záchrannej zdravotnej služby
(KOS ZZS) za
účelom odoslania
pacienta na územne príslušné infektologické pracovisko,

-hlási telefonicky
výskyt takéhoto podozrenia z ochorenia COVID-19 regionálnemu
hygienikovi územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ)
za
účelom epidemiologického vyšetrovania a
zabezpečenia kontaktov.KOS ZZS:

-oznámi
telefonicky
transport osoby
podozrivej z
ochorenia COVID-19 príslušnému
infektologickému pracovisku,
-zabezpečí transport prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.


Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby:
-preberie pacienta,
-skontroluje
resp. poskytne
pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné
poskytne
pacientovi


prostriedky
na
dodržiavanie respiračnej hygieny
a
zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu. Pri
transporte personál dodržiava
štandardné
bezpečnostné
opatrenia ako pri kvapôčkovej
nákaze
(hygiena
rúk, používanie
osobných ochranných pracovných pomôcok: respirátor
FFP3, ochrana
očí, plášť,
rukavice). Po odovzdaní pacienta
vykoná
dezinfekciu povrchov
vozidla virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.


Pri podozrení na
akútny
respiračný
syndróm spôsobený
koronavírusom SARS-nCoV-2
poskytovanie
ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečujú zdravotnícke
zariadenia uvedené
v prílohe 1. Infektologické pracovisko:
-izoluje pacienta na
vyčlenenej jednolôžkovej alebo izolačnej izbe
a
poskytne mu

zdravotnú starostlivosť,
-ak lekár infektologického pracoviska
po
dôkladnom zhodnotení klinických
a epidemiologických údajov vysloví
dôvodné
podozrenie z
ochorenia COVID-19 rozhodne

o potrebe
vykonania laboratórnej diagnostiky, podľa
pokynov OLM ÚVZ
SR
zabezpečí
odber biologického materiálu a
uloží v
chladničke,
-zabezpečí transport biologického materiálu
na:

1. Úrad verejného zdravotníctva SR
Národné
referenčné
centrum pre chrípku
Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta, 826 45 Bratislava


Tel.: 02/49 284 275

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 25, 975 56, Banská
Bystrica
Tel.: 048/4367 785 -vrátnica, stála služba


3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Košiciach
Senný trh 4, 040 11 Košice


Tel.: 055/6227567, 055/6256193

-pri vyšetrovaní dodržiava
štandardné
bezpečnostné
opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze
(hygiena
rúk, používanie
osobných ochranných
pracovných pomôcok: respirátor FFP3,
ochrana
očí, rukavice,
dezinfekcia prostriedkami
s
plným virucídnym účinkom), pri
vykonávaní postupov vytvárajúcich
aerosól (tracheálna intubácia, bronchoalveolárny
výplach a
iné diagnostické
postupy
dýchacích ciest) personál používa respirátor FFP2 /
FFP3, dobre
priliehajúcu ochranu očí, rukavice, nepremokavý
ochranný
plášť s
dlhým
rukávom.


Územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy:
-zabezpečí prostredníctvom
povereného epidemiológa
príslušného RÚVZ
epidemiologické
vyšetrovanie a
identifikáciu, zoznam kontaktov a
klasifikáciu kontaktov,
ktorí boli
vystavení vysokému riziku expozície
(blízky
kontakt)
alebo nízkemu riziku
expozície (bežný kontakt),
-zabezpečí nariadenie a
vykonávanie protiepidemických opatrení u
týchto osôb (viď časť:
Protiepidemické opatrenia pre osoby v
kontakte s prípadom COVID-19),
-oznámi
vzniknutú udalosť
a
vykonané
opatrenia hlavnému hygienikovi Slovenskej
republiky.

4.2. Miesta
vstupu
podľa medzinárodných
zdravotných predpisov (IHR, WHO) Letisko
M. R. Štefánika v Bratislave, Cestný hraničný priechod
Vyšné
Nemecké,
Železničná stanica Čierna nad Tisou.
Ak sa
zistí suspektný, pravdepodobný
alebo
potvrdený
prípad
ochorenia COVID-19 na

miestach vstupu do SR:

-zodpovedná
osoba
(vedúci zmeny,
službukonajúca
osoba
a
pod.)
zistí prvotné
anamnestické
epidemiologické
údaje od takejto osoby
a
ihneď získané
údaje oznámi
príslušnému
regionálnemu hygienikovi rezortu,

-zodpovedná
osoba
poskytne pacientovi
tvárovú rúšku, ak je
potrebné, poskytne pacientovi
prostriedky
na
dodržiavanie respiračnej hygieny
a
zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu.
Oddelí
pacienta
od ostatných osôb v priestore
do prevzatia
pacienta
na
transport na
infektologické
pracovisko. Po odoslaní pacienta
vykoná
dezinfekciu povrchov
virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.


Príslušný
regionálny
hygienik rezortu:

-ak príslušný
regionálny
hygienik
rezortu potvrdí podozrenie z
ochorenia COVID-19,
kontaktuje KOS ZZS za
účelom
odoslania
pacienta
na
príslušné
infektologické
pracovisko, ktoré
zabezpečí transport
prostredníctvom poskytovateľa
záchrannej
zdravotnej služby na územne príslušné infektologické pracovisko,


-informuje o situácii vedúceho hygienika rezortu,


-informuje
o situácii
regionálneho hygienika
územne príslušného RÚVZ
podľa
miesta
zistenia nákazy.


KOS ZZS:

-preverí prostredníctvom telefonickej komunikácie
a
zodpovedaním
relevantných otázok
prvotné klinické a anamnestické epidemiologické
údaje,


-pri potvrdení na
podozrenie z ochorenia COVID-19, príslušným regionálnym hygienikom
rezortu zabezpečí transport osoby
prostredníctvom poskytovateľa
záchrannej zdravotnej
službyna územné príslušné pracovisko,

-oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému pracovisku.


Postup poskytovateľa
ZZS je rovnaký ako v bode
4.1.

Postup infektologického pracoviska je rovnaký ako v bode 4.1.


Postup regionálneho hygienika územne príslušného RÚVZ je rovnaký
ako v bode 4.1.4.3. Zariadenia rezortov vnútra, obrany a dopravy a
výstavby
-Ak zodpovedná
osoba
zariadenia
(lekár, správca, vedúci, službukonajúca
osoba a pod.)
prostredníctvom ústnej komunikácie a
zodpovedaním
relevantných otázok
zistí od osoby
prvotné
anamnestické
epidemiologické
údaje, ktoré
smerujú k
vzniku podozrenia z
ochorenia COVID-19,
získané
údaje
ihneď
oznámi
príslušnému regionálnemu
hygienikovi rezortu.

-Zodpovedná
osoba
poskytne
pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné
poskytne pacientovi
prostriedky
na
dodržiavanie respiračnej hygieny
a
zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu.
Oddelí
pacienta
od ostatných osôb v priestore
do prevzatia
pacienta
na transport na
infektologické
pracovisko. Po odoslaní pacienta
vykoná
dezinfekciu povrchov
virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.


Príslušný
regionálny hygienik rezortu:


-ak potvrdí podozrenie
z
ochorenia COVID-19,
kontaktuje KOS
ZZS, ktoré
zabezpečí
transport prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby
na
územne
príslušné infektologické
pracovisko,


-nariadi zodpovednej osobe
zariadenia
spracovať zoznam kontaktov a
klasifikáciu
kontaktov, ktorí boli v úzkom kontakte alebo bežnom kontakte,

-zabezpečí nariadenie a
vykonávanie protiepidemických opatrení u
týchto osôb (viď časť:
Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19),

-oznámi
vzniknutú
udalosť
a
vykonané
opatrenia
vedúcemu hygienikovi
rezortu, ktorý
informuje hlavného
hygienika Slovenskej republiky.

4.4. Domácnosť
a iné zariadenia
Ak KOZ ZZS
prijme
na
tiesňovej linke
od volajúceho požiadavku na
poskytnutie neodkladnej
starostlivosti osobe s klinickými príznakmi
ochorenia COVID-19:
-preverí prostredníctvom
telefonickej komunikácie a
zodpovedaním
relevantných otázok
prvotné klinické a anamnestické epidemiologické
údaje,
-telesná
teplota 38
°C
je
rozhodujúcim faktorom
pre
transport pacienta
s podozrením
na
ochorenie COVID-19,
-pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a
symptómami akútneho respiračného
ochorenia, ktorí majú telesnú teplotu nižšiu ako 38
°C, zostávajú v domácej izolácii,
-lekár operátor KOS
ZZS pacientovi s podozrením
na
ochorenie COVID-19 v domácej
izolácii odporučí symptomatickú liečbu,

-lekár operátor KOS
ZZS kontaktuje po 8 až
12 hodinách pacienta
a
verifikuje
si jeho
zdravotný
stav. V prípade
zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej
teploty
lekár operátor KOS
ZZS
po konzultácii
s
infektológom príslušného
infektologického pracoviska rozhodne o hospitalizácii,


-ak majú pacienti teplotu
vyššiu ako 38 °C, KOS
ZZS
zabezpečí
u
pacienta doma odber
klinických
vzoriek na
laboratórnu diagnostiku
(odber
klinickej vzorky
nemusí
byť
realizovaný
ihneď). Na
žiadanku na
vyšetrenie vzorky
požadujeme
uviesť meno


a priezvisko
pacienta,
trvalé/prechodné
bydlisko, resp. adresu, kde sa bude osoba zdržiavať
v domácej izolácii, rodné
číslo, (mobilné) telefónne
číslo, meno a
telefonický
kontakt na
ošetrujúceho lekára,

-KOS ZZS oznámi
telefonicky
transport pacienta
príslušnému infektologickému pracovisku
a zabezpečí transport osoby prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Postup poskytovateľa
ZZS je rovnaký ako v
bode 4.1.
Postup infektologického pracoviska je rovnaký ako v
bode 4.1.
Postup územne príslušného regionálneho hygienika je rovnaký
ako v
bode 4.1.

4.5. Klinické lôžkové pracoviská
Klinickí lekári pri
diferenciálnej diagnostike
zvážia u
pacientov s vírusovou pneumóniou,
pneumóniou nejasnej etiológie alebo závažnou respiračnou infekciou prijatou do nemocnice
laboratórne
vyšetrenie na
prítomnosť
koronavírusu
SARS-CoV-2. Vhodné
je odobrať vzorky
dolných a
horných dýchacích
ciest: bronchoalveolárna
laváž, endotracheálny
aspirát,
vykašľaný
hlien, nazofaryngeálny
ster, orofaryngeálny
ster,
nazofaryngeálny
aspirát
alebo
nosné výplachy.


5. Prevádzkové
opatrenia zdravotníckeho
zariadenia (ZZ) ústavnej
zdravotnej
starostlivosti pri pandémii COVID-19
-vypracovanie, prípadne
aktualizácia pandemického plánu a
prevádzkových
opatrení

a postupov počas pandémie COVID-19,
-vyškolenie tímov v
súlade s
pandemickým plánom
-sledovanie informácií, usmernení, rozhodnutí
a
pokynov Úradu verejného zdravotníctva


Slovenskej republiky, príslušných regionálnych
úradov
verejného
zdravotníctva, pokynov
a
opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a
samosprávy,
prípadne
iných
orgánov štátnej správy,

-triedenie pacientov pred vstupom do ZZ a odklonom osoby s podozrením
na COVID-19 do
určených priestorov,

-zabezpečenie vizuálnych
a
textových informácií
pri vstupe do ZZ s jasnými
pokynmi
pre
osoby s podozrením
na ochorenie COVID-19,
zreteľne umiestnenými
na
viditeľných
miestach tak, aby
od
vstupu do zariadenia
nedochádzalo ku kríženiu trás
a
styku pacientov
s COVID-19 s inými osobami,

-vyčlenenie a
označenie osobitne vyhradených priestorov čakární pre
osoby s podozrením
na COVID-19 čakajúcich na
vyšetrenie, výsledky
vyšetrení, prípadne
rozhodnutie


o ďalšom postupe,
-vyčlenenie hygienických
priestorov pre
osoby s COVID-19, oddelených od priestorov pre
ostatných pacientov,
-zabezpečenie ochranných rúšok pre
osoby s podozrením
na
COVID-19, ktoré
si pacienti
nasadia už
pri
vstupe
do ZZ s
cieľom
znížiť
šírenie virulentných častíc
do okolia,
s poučením
o
ich použití
a
dezinfekcii
rúk v
súlade
s
usmerneniami hlavného hygienika
Slovenskej republiky,


-zabezpečenie dezinfekcie rúk v
priestoroch čakární a
osobitne označených nádob na
potencionálne
kontaminovaný odpad, ako sú hygienické vreckovky a
iné,

-vyčlenenie
a
reprofilizácia
lôžkových
oddelení
určených pre
pacientov
s
ľahším
priebehom
COVID-19,

-vyčlenenie
samostatnej lôžkovej kapacity
intenzívnej starostlivosti určenej pre
pacientov
COVID-19, v optimálnom prípade
s
možnosťou filtra
pre
personál (v prípade
nevyhnutnej
reprofilizácie vhodné
umiestniť do priestorov operačných sál, prípadne
priestorov
pooperačnej starostlivosti), kde
je zabezpečená
prítomnosť
inštalácií
dostatočného
množstva elektrických
zásuviek, prívodu medicinálnych plynov,
vzduchotechniky
s antibakteriálnou filtráciou a
možnosti adekvátnej dekontaminácie,

-vyčlenenie nevyhnutnej prístrojovej techniky,
ktorá
bude
výhradne
pre
pacientov
s ochorením
COVID-19 (napríklad pojazdný
RTG prístroj, EKG prístroj, odsávačky, USG
prístroje
atď.) aby
nedošlo k
potencionálnemu prenosu ochorenia COVID-19 používaním
identickej prístrojovej techniky pre neinfekčných pacientov,

-zabezpečenie adekvátnej dekontaminácie priestorov, prístrojovej techniky, materiálov,
ktoré
prišli
do kontaktu s
osobou s podozrením
na COVID-19 prípadne
s
potvrdeným
prípadom,

-obmedzenie prípadne
pozastavenie plánovaných operačných zdravotných výkonov,
plánovaných hospitalizácií
alebo odkladných diagnostických výkonov, u
pacientov, ktorí
nevyžadujú neodkladnú
zdravotnú starostlivosť v
záujme
zníženia prevádzkového,
materiálneho a
personálneho zaťaženia zdravotníckeho zariadenia, ktoré
by
mohlo
obmedziť
poskytovanie
neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Informácie
o
ich zrušení je
potrebné
zverejniť
na internetovej stránke
ZZ,
prípadne
inými
formami
masovej
komunikácie (SMS, push notifikácie, sociálne
siete, masmédiá).

6. Protiepidemické opatrenia
pre osoby v kontakte s ochorením
COVID-19
Protiepidemické
opatrenia pre
osoby
v kontakte s ochorením
COVID-19 sú založené
na


najnovších dostupných znalostiach:

-inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní,

-medián inkubačného času je 5-6 dní,

-za najviac infekčnú sa považuje osoba s
prítomnými klinickými príznakmi,

-predpokladá sa, že
osoba je infekčná
ešte pred nástupom prvých príznakov,

-predpokladá sa, že
prenos sa uskutočňuje najmä
vzdušnou cestou,

-fekálno-orálnyprenos nie je vylúčený,

-na
základe
dostupných
informácií
sa
predpokladá
nozokomiálne šírenie ochorenia
COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde
je potrebné
dodržiavať ďalšie
protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.

6.1. Protiepidemické opatrenia vykonávané
u osôb v úzkom kontakte:
-dĺžka
trvania protiepidemických karanténnych
opatrení (lekársky
dohľad, zvýšený
zdravotný
dozor, karanténa) je
14 dní od ostatného kontaktu s ochorením
COVID-19
a nariaďuje ich príslušnýRÚVZ,


-nariadenie denné
sledovania príznakov typických pre
ochorenie COVID-19 (náhly
nástup
aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),


-zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a
hromadných podujatí),

-zákaz cestovania,


-izolácia
v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa
individuálneho posúdenia typu
domácnosti (možnosť
zdržiavania sa
v samostatnej izbe, prítomnosť
osôb s
rizikovými
faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia
a
pod.,

-obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,

-v prípade
objavenia sa
príznakov okamžité
telefonické
hlásenie ošetrujúcemu lekárovi
a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa bodu 4.1.
Nariadenie
protiepidemických
karanténnych
opatrení je
možné
vykonať podľa


epidemiologickej situácie:
-zápisnicou o
epidemiologickom vyšetrovaní.
Tento dokument je určený
pre
osoby,
ktoré
prišli
do kontaktu (v zdravotníckom
zaradení, v inom
spoločnom priestore)
s osobou podozrivou z ochorenia COVID-19. Táto zápisnica z dôvodu rýchleho
a efektívneho zvládnutia
epidemiologickej situácie nahrádza
rozhodnutie
RÚVZ
podľa
§ 12 ods.
2 písm.
f)
zákona
č.
355/2007 Z.
z. o
nariadení izolácie
v
domácom
prostredí
alebo zdravotníckom zariadení. Zamestnanec odboru/oddelenia
epidemiológie
RÚVZ
vystaví zápisnicu
o epidemiologickom vyšetrovaní a
odošle
túto
zápisnicu príslušnému všeobecnému
lekárovi,
ktorý
vystaví pre
sociálnu
poisťovňu
doklad o dočasnej práceneschopnosti z
dôvodu karantény
osoby v úzkom kontakte.
Všeobecný
lekár si jedno vyhotovenie
zápisnice
uschová
pre
prípad kontroly
sociálnou poisťovňou,

-rozhodnutím podľa
§ 12 zákona
č. 355/2007
Z. z. o
nariadení karanténnych opatrení
účastníkovi konania. Ak je účastník konania cudzinec a neovláda
slovenský
jazyk, RÚVZ
mu vydá
rozhodnutie
aj v
anglickom jazyku. Takéto rozhodnutie
má pre
účastníka
konania
informatívny
charakter, t.
j. regionálny
hygienik ho nepodpisuje a
nepečiatkuje
pečiatkou
so štátnym
znakom. Takéto rozhodnutie
je potrebné
spolu s
rozhodnutím
v
štátnom
jazyku
odovzdať účastníkovi konania.


6.2. Protiepidemické opatrenia vykonávané
u osôbv bežnom kontakte:
-pri bežnom kontakte
sa osoba sama sleduje 14
dní od ostatného
kontaktu s prípadom
ochorenia COVID-19,

-osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre
ochorenie
COVID-19 (náhly
nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),

-v prípade
objavenia sa
príznakov okamžite
telefonicky
kontaktuje ošetrujúceho lekára,
ktorý následne postupuje podľa bodu 4.1.

Algoritmus protiepidemických
opatrení
pre osoby v kontakte s prípadom
ochorenia COVID


19 je uvedený v
prílohe 2.

6.3. Zdravotnícki pracovníci s
profesionálnou expozíciou
Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa
starajú o pacientov s ochorením
COVID-19 v nemocniciach,
sú zamestnávateľom
zaregistrovaní a
monitorovaní v
súlade
s
postupmi ochrany zdravia pri
práci (vedie
sa
registrácia
zdravotníckych pracovníkov v
expozícii, vykonáva
sa
monitoringklinických príznakov a
v prípade
príznakov sa
vykoná
izolácia a
laboratórna
diagnostika). Na
základe
vysokého rizika prenosu súvisiaceho s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
v
súlade
s existujúcimi
odporúčaniami iných
inštitúcií
(ECDC, WHO) sa u zdravotných
pracovníkov prijímajú tieto konkrétne opatrenia:

6.3.1. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):
-aktívne monitorovanie počas 14 dní,
a vyradenie z pracovnej činnosti po dobu 14 dní od poslednej expozície.


6.3.2. Chránený kontakt
(správne
použitie OOPP) s prípadom COVID-19:
-samosledovanie a izolácia
v domácom prostredí, ak sa
vyskytnú príznaky
respiračného
ochorenia,
-inak nie je potrebné vyradenie z
pracovnej činnosti.


6.4 Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci
prehliadky mŕtveho
Zdravotnícki pracovníci
vykonávajúci prehliadky
mŕtveho tela
by
mali
používať pri práci
osobné
ochranné
pracovné
prostriedky
chrániace
pred
infekciou prenášanou kontaktom ochrana
sliznice
tvárovým rúškom, jednorazový
plášť, rukavice, ochranné
okuliare. V čase
prehliadky mŕtveho tela
je potrebné
minimalizovať prítomnosť
osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti.

6.5. Pracovníci s
profesionálnou
expozíciou, zabezpečujúci zachovanie chodu
hospodárstva a
verejného života (polícia, hasiči, ozbrojené
sily, kľúčové
hospodárske
odvetvia)

6.5.1. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia
COVID-19 (vysoké riziko expozície):
-aktívne monitorovanie počas 14 dní,
-a vyradenie z pracovnej činnosti po dobu 14 dní od poslednej expozície.


6.5.2. Chránený kontakt (správne
použitie OOPP) s
prípadom
ochorenia COVID-19:
-samosledovanie a izolácia v
domácom prostredí, ak sa
vyskytnú príznaky
respiračného


ochorenia,
-inak nie je potrebné vyradenie z
pracovnej činnosti.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienikSlovenskej republikyPrílohy
k
usmerneniu
hlavného hygienika
Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19
spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2

(piata aktualizácia)


Príloha 1


Zariadenia ústavnej
zdravotnej
starostlivosti, ktoré
prevádzkujú oddelenia s
odborným
zameraním infektológia, pediatrická infektológia, JIS infekčná
Odborné zameranie infektológia


Názov zariadenia
Univerzitná nemocnica
Bratislava
-všeobecná nemocnica akad. L. Dérera
Fakultná nemocnica Trnava, všeobecná nemocnica
Fakultná nemocnica Trenčín, všeobecná nemocnica
Fakultná nemocnica Nitra, všeobecná
nemocnica
Univerzitná nemocnica
Martin -všeobecná nemocnica
Ústredná nemocnica SNP Ružomberok -fakultná nemocnica, všeobecná nemocnica,
Ružomberok, ul. Gen. Miloša Vesela
Fakultná nemocnica s
poliklinikou F. D. Roosvelta Banská
Bystrica, všeobecná nemocnica
Všeobecná nemocnica s
poliklinikou Lučenec n. o., všeobecná
nemocnica
Fakultná nemocnica s
poliklinikou J. A. Reimana Prešov, všeobecná nemocnica
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., všeobecná nemocnica


Odborné zameranie pediatrická infektológia


Názov zariadenia
Univerzitná nemocnica
Bratislava
-všeobecná nemocnica akad. L. Dérera
Detská fakultná nemocnica Košice, všeobecná nemocnica


Odborné zameranie JIS
infekčné


Názov zariadenia
Fakultná nemocnica Nitra, všeobecná nemocnica
Univerzitná nemocnica
Martin -všeobecná nemocnica
Všeobecná nemocnica s
poliklinikou Lučenec n. o., všeobecná
nemocnica
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica


Príloha 2
Algoritmus -protiepidemické opatrenia pre osoby v
kontakte s prípadom
COVID-19


12


Príloha
3

Epidemiologické zabezpečenie zdravotníckych zariadení ústavnej
starostlivosti v prípade výskytu ochorenia COVID-19

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť
a

v pracovnom alebo v
obdobnom zamestnaneckom pomere
ústavného
nemocničného
epidemiológa, hygienika alebo verejného zdravotníka, zabezpečuje výkon protiepidemických
opatrení v
súvislosti s výskytom
ochorenia COVID-19 vo svojom zariadení v
plnom rozsahu
v rámci výkonu pracovnej činnosti uvedených zamestnancov.

Ústavný
nemocničný
epidemiológ, hygienik alebo verejný
zdravotník zasiela
územne
príslušnému regionálnemu hygienikovi
RÚVZ
návrhy
na
izoláciu zdravotníckych
pracovníkov do ústavnej alebo domácej izolácie. Zároveň indikujú a
zabezpečujú odbery
biologického materiálu na
laboratórne
vyšetrenie na
prítomnosť
koronavírusu
SARS-CoV-2 a
taktiež
nariaďujú dezinfekčný
a
sanačný
režim
v
rámci celého zdravotníckeho zariadenia
ústavnej starostlivosti v súvislosti
s
výskytom
ochorenia COVID-19 u zdravotníckych
pracovníkov a
pacientov zariadenia.

Epidemiologické
vyšetrovanie úzkych a bežných
kontaktov osôb s ochorením
COVID-19
zabezpečuje epidemiológ
územne príslušného RÚVZ
na
základe
informácie poskytnutej od
ústavného
nemocničného epidemiológa, hygienika alebo verejného zdravotníka.


Príloha 4

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a
dezinfekcia

Pri práci je potrebné:


-používať vhodné OOPP,


-OOPP
pre
ošetrujúci personál:
jednorazový
ochranný
oblek (overal), ochranné
okuliare
alebo štít, respirátor FFP2 / FFP3, tvárová maska, rukavice,

-dodržiavať bariérovú ošetrovateľskú techniku,


-vykonávať dezinfekciu rúk, dezinfekciu priestorov čakární urgentného príjmu, vozidiel
záchrannej zdravotnej služby, vyšetrovní a
iných
priestorov, kde
sa
vyskytoval suspektný,
pravdepodobný
alebo potvrdený
prípad ochorenia spôsobeného koronavírusom SARSCoV-
2. Na dezinfekciu je nevyhnuté
používať prostriedky s
virucídnymi
účinkami.


Podrobnejší
postup pre
použitie respirátorov a
tvárového rúška
je uvedený
v
prílohe
2 tohto


usmernenia.

Tvárové rúško


-Poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou.

-Tvárové
rúško však nemusí
primerane
chrániť pred aerosólom alebo pred malými
čiastočkami
vo vzduchu s veľkosťou <
5 µm predovšetkým preto, že
účinne nefiltrujú malé
častice
zo vzduchu a
tiež
pre
nedostatočné
priľnutie
okrajov na
tvár umožňujú únik
vzduchu okolo masky.

-V prípade
viditeľného znečistenia alebo v
prípade, že
je navlhnuté, je potrebná
jeho
výmena.

-Je dôležité, abyrúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu.

-Počas nosenia, z
dôvodu prevencie kontaminácie, sa rúško nemá chytať rukami.


-Tvárové
rúško sa
pri podozrení na
ochorenie COVID-19 používa pre
pacienta,
aby
sa
znížilo riziko rozptylu infekčných kvapôčok pri kýchaní alebo kašlaní do svojho okolia.


Postup pri odstránení
rúška z
tváre: po použití by
malo byť rúško odstránené
uvoľnením
šnúrok na
zadnej časti
(nikdy
neodstraňovať rúško uchopením
rúška
pokrývajúcu tvár)
a zlikvidovať rúško ako infekčný
odpad. Po odložení rúška
do odpadu je
potrebné
vykonať
hygienu rúk.

Respirátory


-Respirátor (niekedy
označovaný
aj ako maska) poskytuje
ochranu proti vdýchnutiu veľmi
malých (vo veľkosti < 5 µm) vzdušných častíc a
aerosolu.

-Respirátor zachytáva
častice s veľkosťou 1-5 µm.

-Označovanie respirátorov v
USA av Európe
sa
líši. V USA sa
odporúča
používať
respirátory
častíc
s
označením
N95 s certifikátom
NIOSH. Respirátory
série
N95 sú
vyrobené
z
materiálu, ktorý
má 95
%
účinnosť filtrácie častíc
s
priemerom 0,3 µm. V
Európe

k
nim
porovnateľné respirátory
s
označením
buď
FFP2 (N95) alebo
FFP3
(N100).

-Respirátory musia vyhovovať norme BS EN 149: 2009.-Okraje respirátora
musia
tesne
priliehať na
tvár, aby
sa
zabránilo bočnému vnikaniu
vzduchu pod respirátor. Dobré
uchytenie
je dosiahnuteľné iba tam, kde
je
dobré
utesnenie
okrajov respirátora kpokožke tváre.


-Správne nosenie respirátora:

o
Respirátory
nie sú vhodné
pre
osoby
s fúzami, bokombradami
alebo viditeľným
strniskom na
tvári, pretože
tieto negatívne
ovplyvňujú priľnutie okrajov respirátora
k pokožke.
o
Ani respirátor s
vysokou filtračnou
účinnosťou nemusí
byť dostatočne
účinný
z dôvodu prieniku vzduchu pod masku pre nedostatočné priľnutie k tvári.
o
Zamestnanci, ktorí
majú používať respirátor,
musia
byť
vyškolení v tom, ako ho
pripevniť na tvár, aby sa
dosiahol maximálny účinok.
o
Respirátor sa
musí
vymeniť
po každom
použití
a
zmeniť, ak sa
dýchanie sťažuje, ak
je

o
poškodený, zjavne kontaminovaný alebo ak ho nie je možné správne uchytiť na tvár.
o
Pri postupoch vytvárajúcich
aerosól (napr. intubácia,
bronchoskopia,
bronchoalveolárna
aspirácia) by sa mali používať respirátoryFFP3.
Respirátory s
výdychovým ventilom


-Niektoré respirátory majú výdychové ventily.

-Respirátory
s takými
ventilmi sa
nosia
oveľa
pohodlnejšie, najmä
z
dlhodobého hľadiska,
výdychový ventil znižuje nadmernú vlhkosť a teplo v maske z vydýchnutého vzduchu.


-Ventil sa
počas výdychu otvorí a
počas nádychu sa
uzavrie, takže
vdychovaný
vzduch
prechádza
cez filtračnú zložku respirátora.

-Zdravotnícki pracovníci
môžu nosiť
respirátory
s výdychovým ventilom, pokiaľ sami
nemajú infekčné ochorenie dýchacích ciest.

-Respirátory
s
výdychovým ventilom
sa
nepoužívajú pre
pacientov s
infekciami dýchacích
ciest, pretože cez výdychový ventil by unikalo infekčné
agens.

Respirátory bez
výdychového ventilu


-Na
zachytávanie infekčných kvapôčok z
dýchacích ciest u pacienta sa
používa tvárové
rúško alebo respirátor bez výdychového ventilu.

-Pri respirátoroch bez
výdychového ventilu vydychovaný
vzduch
od
pacienta
musí
prechádzať cez filtračnú zložku respirátora, ktorá
zachytáva infekčné agens.

Postup pri odstránení respirátora
z
tváre: po použití sa
odstraňuje tak, aby
sa
pracovník
nedotýkal časti
prekrývajúcej tvár. Použitý
respirátor sa
likviduje
ako infekčný
odpad. Po
odložený respirátora do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.


Príloha 5

Činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti


-Štatutárny
zástupca
zdravotníckeho zariadenia
oboznámi
všetkých zdravotníckych
pracovníkov s
týmto usmernením a
štandardným diagnostickým a
terapeutickým postupom
pre
rýchle usmernenia
klinického manažmentu detských a
dospelých pacientov
s koronavírusom SARS-CoV-2 (COVID-19) a s pneumóniou.


-Štatutárny
zástupca
zdravotníckeho zariadenia
realizuje opatrenia
na
zabezpečenie
pripravenosti ústavného
a
ambulantného zdravotníckeho zariadenia a
zdravotníckych
pracovníkov na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom
s
podozrením
z ochorenia COVID-19 vytvorením
dostatočných
zásob liekov, zdravotníckeho
a spotrebného materiálu,
vytvorením
príslušných organizačno-prevádzkových opatrení
v zmysle
reprofilizácie lôžok, stanovením
procesov v
záujme
zabráneniu
ďalšieho šírenia
ochorenia a kontaminácie
priestorov a
predmetov. Vyhradí priestory
a
trasy pre izolovanie
pacientov, rizikových skupín personálu a
pohybu potencionálne kontaminovaného
materiálu a
zamedzí vstupu do vyznačených priestorov nepovolaným osobám tak, aby
nedošlo k
možnému ohrozeniu ďalších osôb. Vyčlení osobitné priestory,
v
ktorých budú
pacienti čakať na
vyšetrenie alebo výsledky, prípadne
na
rozhodnutie
o
ďalšom
postupe,
tak aby
boli
zachované
všetky
odporúčané
protiepidemické
opatrenia
a
nedochádzalo
k riziku ďalšieho šírenia ochorenia.

-Štatutárny
zástupca
oboznámi
všetkých zamestnancov s
prijatými
opatreniami
as havarijným plánom zdravotníckeho zariadenia.


-Štatutárny
zástupca
zabezpečí zreteľným a
zrozumiteľným spôsobom informácie


o prijatých
opatreniach
pre
pacientov, prípadných
návštevníkov a tretie osoby na verejne
prístupných miestach zdravotníckeho zariadenia v
nevyhnutnom rozsahu.
-Ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia sa
pri zabezpečovaní zdravotnej
starostlivosti v súvislosti
s akútnym respiračným syndrómom spôsobeným novým
koronavírusom SARS-nCoV-2 riadi týmto usmernením
a
Štandardným
postupom pre
rýchle usmernenia klinického manažmentu detských
a
dospelých pacientov s novým
koronavírusom 2019 (COVID-19) a s pneumóniou.


-Štatutárny
zástupca
zdravotníckeho zariadenia zabezpečí školenie personálu ústavného
zdravotníckeho zariadenia
ako
aj zdravotníckych pracovníkov ambulantnej pohotovostnej
služby
s
nácvikom
konkrétneho postupu prijatia pacienta
a
poskytovania zdravotnej
starostlivosti pri podozrení z ochorenia COVID-19.

-Ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia
pri ošetrovaní všetkých pacientov na
ambulancii
vždy
používa osobné
ochranné
pracovné
prostriedky
v
záujme zabezpečenia
ochrany a bezpečnosti pacienta.


-U pacienta
s podozrením na
ochorenie COVID-19 používa ošetrujúci personál osobné
ochranné prostriedky na
úrovni BSL-2.Príloha 6

Laboratórna diagnostika


Laboratórne
vyšetrenie na
nový
koronavírus sa
vykonáva
v
indikovaných
prípadoch pri
zistení klinických príznakov a
pozitívnej cestovateľskej anamnézy.


Návod na odber biologického materiálu:


Odber materiálu od chorých:

-odoberaný
materi

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Tel. číslo: +42158/7883470
Email: obec@roznavskebystre.sk

Fotogaléria

Kalendár

Iné