Obec Rožňavské Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality

Opatrenie pre nosenie rúšok

 27.04.2020

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrozeni verejného zdravia

Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislušny orgán podľa $ 5ods. 4 pism. h) zákona (,. 35512007 Z, z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a úplne a doplneni niektonich zákonov (dalej len,,z6kon d,.35512007 Z.2.") zdôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na územi Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesenim vlády Slovenskej republiky d. 1 1 1 z lL03.2020, pandémie ochorenia COVID-19vyhl6senej dria 11 .03,2020 generdlnym riaditel'om Svetovej zdravotnickej podfa g 48 ods. 4pism. c), $ 48 ods. 5 pism. e) zftkona (,, 35512007 z. 2., 5 7 ,20 a 25 zdkona (:. 4211994 z. z.o civilnej ochrane obyvatel'stvav zneni neskorsich predpisov (d alej len ,,z6kon (,. 4211994 Z.2.") nariailuj e nasledovn6opatrenie:V5etkym osobdm sa zakazuje s rldinnost'ou od 21. aprila 2020 od 00:00 hod. doodvolania vychfdzaf a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia hornych dychacfchciest (nos, rista) ako je napriklad rrl5ko, 561, Satka alebo in6 prostriedky, ktor6 briniaSireniu kvapddiek, a to s vynimkou:deti do 2 rokov veku,osdb so zixai,nymi poruchami autistick6ho spektra,os0b v uzavretom vozidle, ak sri v5etky osoby v aute zo spolodnej domfcnosti,vodiiov verejnej dopravy, ktorf sri sami v uzavretej kabine oddelene od ostatn6hopriestoru urien6ho na prepravu osOb,osOb Zijrflcich v spolodnej domfcnosti pri pobyte v prirode, ak je ich vzdialenost' odinfch osdb minimi'Ine20 metrov,- os6b neZijfcich v spoloinej domicnosti pri pobyte v prirode, ak ich vzfjomn1vzdialenosf je minim 6.Jne 20 metrov.Pred prekrytim hornych dychacich ciest je potrebn6:- umyt'ruky mydlom a vodou alebo poufif dezinfekciu na bdze alkoholu,- pri nasadeni je potrebn6 si zakryt' rios a rista tak, aby medzi tvfrou a rrilkomneboli Ziadne medzery.Tymto opatrenim sa ru5f opatrenie Uradu verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky d.OLP 127 3212020 zo dira 24.03.2020.OdOvddnenieToto opatrenie je jednym zd6IeLity,ch nristrojov na zamedzenie Sirenia ochorenfcovlD- 1 9 sp6sobenych koronavirusom (SARS-coy -2) v Slovenskej republike.Podlla $ 2 ods. 2 zdkona (,. 4211994 Z. z. poslanim civilnej ochrany je v rozsahuustanovenom tymto z6konom chr6nit' Livot, zdravie a majetok a utvdraf podmienky napreZitie pri mimoriadnych udalostiach a podas vyhl6senej mimoriadnej situ6cie.Podlla $ 20 zakona (,. 4211994 Z. z. osoba, ktord nie je zaviazan6 ridast'ou na civilnejochrane a na jej priprave podlia tohto zSkona alebo infch z5konov, je v pripadochmimoriadnej udalosti povinn6 primerane svojmu veku a zdravotndmu stavu spolupracovat'vsridinnosti s infmi osobami v civilnej ochrane a moZno jej v zhujme ochrany Livota, zdravia amajetku uloZit' obmedzenia a vyladovat' poskytnutie vecnych prostriedkov potrebnych nacivilnri ochranu.Podlla $ 25 zhkona (,. 4211994 Z. z. pre pripad mimoriadnej udalosti sri ftzick6 osobypovinnd dodrLiavat pokyny okresnych fradov, obci, ako aj inych pr6vnickych os6b affziclqfch osdb.Mgr. RNDr. M Dr. J6n Mikas, PhD.hlavny hygieni Slovenskej republiky

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Tel. číslo: +42158/7883470
Email: obec@roznavskebystre.sk

Fotogaléria

Kalendár

Iné