Obec Rožňavské Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tlačivá rôzne

Výrub drevín

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:

 1. rezov ovocných stromov
 2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať :

 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
 3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou
 5. odôvodnenie žiadosti


Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:

 1. list vlastníctva nie starší ako tri mesiace
 2. doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce 6,50 €
 3. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade v R. Bystrom v pracovnom čase.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou krovité porasty s výmerou do 10 m2
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu
 3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku
 4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)

V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade v R. Bystrom. Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub dreviny.

Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.

Výrub stromov

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

 1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.
 2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).
 3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
 4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 6,50 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 66,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).
 5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.
 6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.
 7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.
 8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.
 9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Legislatíva:

 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
 • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Overovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISOV
Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj.

Potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou 

Lehota vybavenie: na počkanie

Poplatok: 1,50 € / každý podpis

Nevykonávame osvedčenie:

 • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
 • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
 • podpisov na zmenkách a šekoch

OSVEDČENIE LISTINY
Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny.Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • originál listiny a jej fotokópiu


Lehota na vybavenie: na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcou pracovníčkou

Poplatok:

 • 1,50 € / každá začatá strana originálu
 • 3,00 € / každá začatá strana originálu napísaná v cudzom jazyku


Nevykonávame osvedčenie:

 • listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár),
 • odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
 • výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
 • listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár),
 • odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou.


Legislatíva:
Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Tel. číslo: +42158/7883470
Email: obec@roznavskebystre.sk

Fotogaléria

Kalendár

Iné