Obec Rožňavské Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tlačivá trvalý pobyt

Usmernenie k hláseniu a evidencii pobytu občanov

V súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov, ktorého aktuálne zmeny sú platnosti od 1.7.2006, podávame občanom toto usmernenie:

Občan k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt predkladá:

  • platný občiansky preukaz, alebo doklad o OP (ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list)
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

Ak sa k pobytu prihlasuje občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy, predloží písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka – ov, alebo tento podpíše súhlas na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

Občan nemôže mať súčasne viac trvalých pobytov ! (napr. jeden v ČR a ďalší na Slovensku).

Narodené dieťa musí prísť rodič osobne prihlásiť aj s rodným listom dieťaťa, lebo musí podpísať jeho prihlasovaciu kartu.

Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na pobyt v SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.

Občan prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom (alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov) a list vlastníctva.

K prihláseniu na prechodný pobyt občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá ďalej, občan je povinný hlásiť túto skutočnosť znova.

Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny poplatok 3,- € (100,-Sk), v zmysle zákona č. 145/1995 Z .z o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.


Zrušenie záznamu trvalého pobytu

Vlastník nehnuteľnosti môže podať žiadosť o zrušenie záznamu trvalého pobytu osobe, ktorá nemá užívacie právo k predmetnej nehnuteľnosti.

Nie je možné zrušiť trvalý pobyt manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka.

Občan, ktorému bol zrušený záznam o trvalom pobyte, má následne adresu trvalého pobytu obec Rožňavské Bystré.

Potrebné doklady pri osobnom podaní:

  • Žiadosť o zrušenie záznamu trvalého pobytu
  • List vlastníctva - nie starší ako tri mesiace
  • Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Tel. číslo: +42158/7883470
Email: obec@roznavskebystre.sk

Fotogaléria

Kalendár

Iné