Obec Rožňavské Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie príspevku na projekt "Cesta na trh práce" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Projekt "Pomôž svojej obci" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Organizovanie činnosti § 10 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivačná činnosť § 12 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava cien odvozu odpadu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Realizácia projektu financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SG-GS, s.r.o.
0.00 €
Absolventská prax Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Modernizácia PZ Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
Zmluva o KTK Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie pre účastníkov dohody UP §52a Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody §12 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody 52a Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytovanie dotácie na DHZO Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Vypracovanie žiadosti pre HZ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SG-GS, s.r.o.
0.00 €
Úprava cien za služby - odvoz odpadov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice - Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SzTEL s.r.o.
30755.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Umiestnenie reklamnej tabule Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie príspevku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predaj časti pozemku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Uhrín
45.92 €
Zabezpečenie - prevádzkovanie odbornej praxe žiakov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SOŠ obchodu a služieb
0.00 €
Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Slovesnký futbalový zväz
0.00 €
Poskytovanie fin.príspevku podľa § 54 - projekt REŠTART Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Ocenenie dodávky plynu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Realizovanie činnosti § 10 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie financií na CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
23.33 €
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava cien za odpady Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Enviromentálny fond
49974.24 €
Služby spojené s prípravou projektu a konzultačnej činnosti pre realizáciu projektu financovaného z Európskych a ainvestičných fondov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
Vykonanie zberu , prepravy bioodpadu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služby pri realizovaní projektu - stavebné úpravy a modernizácia DS a zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
Dielo "rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: MICRODAT, s.r.o.
8254.80 €
Uskutočnenie diela s názvom "Sanácia čiernych skládok v obci Rožňavské Bystré" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
48900.00 €
Kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie dotácie na DHZO Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: AMIS z.p.o
0.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia MR Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
7763.93 €
Zabezpečenie služieb spojené s realizáciou VO Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: AMIS z.p.o
0.00 €
Zmena financovania dohody z NP Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmena financovania dohody z NP Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie súvislej odbornej praxe žiakov OA v Rožňave Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Obchodná akadémia Rožňava
0.00 €
Aplikácia § 10 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Finančné prostriedky pre CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie absolventnskej praxe absolventa školy Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti § 52 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie programu "Cintorín" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
Spolupráca na podujatí Rok na Gemeri Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
Autorské práva - vykonávanie verejného prenosu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
Poskytovanie celodenného stravovania pre MŠ Rudná Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: OBEC Rudná
0.00 €
Poskytnutie aplikačných programov "Obyvateľstvo" a "Dane a poplatky" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
Spolupráca pri realizácii podujatia Rejdová 2016 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení a vykonávaní menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
1672.20 €
Mobilný výkup papiera a lepenky Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠJ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing. Richard Tomík
500.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠJ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing. Richard Tomík
500.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Michal Čapo
600.00 €
kontorkorentný úver Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: FinalStav s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
O poskytnutí prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
EDohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivačná činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Spolupráca na podujatí Rok na Gemeri 2015 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
Úverová zmluva Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
15000.00 €
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1429.20 €
Poskytovanie evidencie údajov SHR Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Sociálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
476.40 €
Vykonávanie protipožiarnych prehliadok Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: WYON s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: WYON s.r.o.
0.00 €
Zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu zo ŠJ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Realizácia podujatia Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
0.00 €
Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: E-aukcie, s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
18.36 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava cien poskytovania služieb od 1.1.2015 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivačná činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktualizácia dát z katastra Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Domu smútku a MŠ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Finančná podpora projektu Rok na Gemeri 2014 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodatok č. 4 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Dodatok k dohode č. 1 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Energetický audit verejného osvetlenia Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie pre aktivačných Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
28.56 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
2940.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
8.84 €
Poskytovanie údajov zo súboru IS katastra nehnuteľností Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
úrazové poistenie pre aktivačných Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
10.20 €
Úprava práv a povinností pre zabezpečovaní výkonu trestu Krištof Jozef Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
Finančná podpora projektu Rok na Gemeri 2013 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
20.00 €
Bezodplatný prevod Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
10000.00 €
Kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Upravenie poskytnutých služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
1.00 €
Zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
1.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: BEDE s.r.o. Rožňava
1051.00 €
Úprava práv a povinností pre zabezpečovaní výkonu trestu Polyáková Angela Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Okresný súd Rožňava
1.00 €
Aktivačné práce Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
30.60 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
310.00 €
Vedenie bežného účtu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2010 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Hronec
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2010 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Hronec
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
21.76 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dovávka elektrickej energie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodatok o poskytovaní služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Zmena cien za služby poskytované v Dodatku č. 1 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
úver Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Zabezpečenie stavebných povolení inžinierska činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
Zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie na rekonštrukciu miestnych komunikácií Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
zmena dátumu splatnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
nákup pozemku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA
121.00 €
Uskutočnenie stavebných prác "Rožňavské Bystré - vodovod 1.etapa" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Hronec
0.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 13:30

  Tel. číslo: +42158/7883470
  Email: obec@roznavskebystre.sk

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné