Obec Rožňavské Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KTK Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1.40 €
Poskytnutie príspevku na projekt "Cesta na trh práce" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Projekt "Pomôž svojej obci" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Organizovanie činnosti § 10 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivačná činnosť § 12 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava cien odvozu odpadu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Realizácia projektu financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SG-GS, s.r.o.
0.00 €
Absolventská prax Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Modernizácia PZ Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
Zmluva o KTK Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie pre účastníkov dohody UP §52a Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody §12 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody 52a Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytovanie dotácie na DHZO Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Vypracovanie žiadosti pre HZ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SG-GS, s.r.o.
0.00 €
Úprava cien za služby - odvoz odpadov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice - Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SzTEL s.r.o.
30755.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Umiestnenie reklamnej tabule Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie príspevku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predaj časti pozemku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Uhrín
45.92 €
Zabezpečenie - prevádzkovanie odbornej praxe žiakov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SOŠ obchodu a služieb
0.00 €
Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Slovesnký futbalový zväz
0.00 €
Poskytovanie fin.príspevku podľa § 54 - projekt REŠTART Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Ocenenie dodávky plynu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Realizovanie činnosti § 10 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie financií na CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
23.33 €
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava cien za odpady Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Enviromentálny fond
49974.24 €
Služby spojené s prípravou projektu a konzultačnej činnosti pre realizáciu projektu financovaného z Európskych a ainvestičných fondov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
Vykonanie zberu , prepravy bioodpadu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služby pri realizovaní projektu - stavebné úpravy a modernizácia DS a zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
Dielo "rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: MICRODAT, s.r.o.
8254.80 €
Uskutočnenie diela s názvom "Sanácia čiernych skládok v obci Rožňavské Bystré" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
48900.00 €
Kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie dotácie na DHZO Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: AMIS z.p.o
0.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia MR Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
7763.93 €
Zabezpečenie služieb spojené s realizáciou VO Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: AMIS z.p.o
0.00 €
Zmena financovania dohody z NP Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmena financovania dohody z NP Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie súvislej odbornej praxe žiakov OA v Rožňave Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Obchodná akadémia Rožňava
0.00 €
Aplikácia § 10 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Finančné prostriedky pre CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie absolventnskej praxe absolventa školy Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti § 52 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie programu "Cintorín" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
Spolupráca na podujatí Rok na Gemeri Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
Autorské práva - vykonávanie verejného prenosu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
Poskytovanie celodenného stravovania pre MŠ Rudná Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: OBEC Rudná
0.00 €
Poskytnutie aplikačných programov "Obyvateľstvo" a "Dane a poplatky" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
Spolupráca pri realizácii podujatia Rejdová 2016 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení a vykonávaní menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
1672.20 €
Mobilný výkup papiera a lepenky Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠJ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing. Richard Tomík
500.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠJ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing. Richard Tomík
500.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Michal Čapo
600.00 €
kontorkorentný úver Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Rožňavské Bystré Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: FinalStav s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
O poskytnutí prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
EDohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivačná činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Spolupráca na podujatí Rok na Gemeri 2015 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
Úverová zmluva Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
15000.00 €
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1429.20 €
Poskytovanie evidencie údajov SHR Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Sociálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
476.40 €
Vykonávanie protipožiarnych prehliadok Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: WYON s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: WYON s.r.o.
0.00 €
Zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu zo ŠJ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Realizácia podujatia Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
0.00 €
Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: E-aukcie, s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
18.36 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava cien poskytovania služieb od 1.1.2015 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivačná činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktualizácia dát z katastra Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Domu smútku a MŠ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Finančná podpora projektu Rok na Gemeri 2014 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodatok č. 4 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Dodatok k dohode č. 1 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Energetický audit verejného osvetlenia Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie pre aktivačných Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
28.56 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
2940.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
8.84 €
Poskytovanie údajov zo súboru IS katastra nehnuteľností Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
úrazové poistenie pre aktivačných Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
10.20 €
Úprava práv a povinností pre zabezpečovaní výkonu trestu Krištof Jozef Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
Finančná podpora projektu Rok na Gemeri 2013 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
20.00 €
Bezodplatný prevod Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
10000.00 €
Kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Upravenie poskytnutých služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
1.00 €
Zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
1.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: BEDE s.r.o. Rožňava
1051.00 €
Úprava práv a povinností pre zabezpečovaní výkonu trestu Polyáková Angela Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Okresný súd Rožňava
1.00 €
Aktivačné práce Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
30.60 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Mesto Rožňava
310.00 €
Vedenie bežného účtu Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2010 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Hronec
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2010 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Hronec
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
21.76 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dovávka elektrickej energie Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodatok o poskytovaní služieb Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Zmena cien za služby poskytované v Dodatku č. 1 Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
úver Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
Zabezpečenie stavebných povolení inžinierska činnosť Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
Zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie na rekonštrukciu miestnych komunikácií Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
kontokorent Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
12000.00 €
zmena dátumu splatnosti Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
nákup pozemku Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA
121.00 €
Uskutočnenie stavebných prác "Rožňavské Bystré - vodovod 1.etapa" Odb.: Obec Rožňavské Bystré
Dod.: Ján Hronec
0.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 13:30

  Tel. číslo: +42158/7883470
  Email: obec@roznavskebystre.sk

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné