Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
201815 Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice - Rožňavské Bystré SzTEL s.r.o.
30755.00 €
201814 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
201813 Umiestnenie reklamnej tabule Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
201812 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
201811 Zmluva o úvere VÚB, a.s.
0.00 €
201810 Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ
0.00 €
201809 Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2" Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
201808 Poskytnutie príspevku Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
201807 Predaj časti pozemku Ján Uhrín
45.92 €
201806 Zabezpečenie - prevádzkovanie odbornej praxe žiakov SOŠ obchodu a služieb
0.00 €
201805 Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry Slovesnký futbalový zväz
0.00 €
201804 Poskytovanie fin.príspevku podľa § 54 - projekt REŠTART Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
201803 Ocenenie dodávky plynu SPP a.s.
0.00 €
201802 Realizovanie činnosti § 10 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
201801 Poskytnutie financií na CVČ Mesto Rožňava
0.00 €
17/43/52a/135 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
17/43/012/79 Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
239000322 Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
23.33 €
17/43/052/430 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4 Úprava cien za odpady Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
17/43/051/146 Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
20171010/MT Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Rožňavské Bystré T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
123421 08U03 Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Enviromentálny fond
49974.24 €
2017 Služby spojené s prípravou projektu a konzultačnej činnosti pre realizáciu projektu financovaného z Európskych a ainvestičných fondov SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
101703 Vykonanie zberu , prepravy bioodpadu Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
2017 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
2017 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice APJ Consulting s.r.o.
0.00 €
2017 Poskytnutie služby pri realizovaní projektu - stavebné úpravy a modernizácia DS a zníženie energ. náročnosti budovy MŠ SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
2/2017-VO Dielo "rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia" MICRODAT, s.r.o.
8254.80 €
2017 Uskutočnenie diela s názvom "Sanácia čiernych skládok v obci Rožňavské Bystré" Štefan Balco - UNISTAV - stav. obchodná firma
48900.00 €
7 Kontokorent VÚB, a.s.
0.00 €
17/43/012/58 Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
147591 Poskytnutie dotácie na DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia AMIS z.p.o
0.00 €
17/43/052/37 Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č.1 Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia MR NEONPLUS s.r.o.
7763.93 €
2017 Zabezpečenie služieb spojené s realizáciou VO AMIS z.p.o
0.00 €
1 Zmena financovania dohody z NP Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
1 Zmena financovania dohody z NP Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2017 Vykonávanie súvislej odbornej praxe žiakov OA v Rožňave Obchodná akadémia Rožňava
0.00 €
16/43/010/99 Aplikácia § 10 o pomoci v hmotnej núdzi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2017 Finančné prostriedky pre CVČ Mesto Rožňava
0.00 €
2017 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom SGS-Consulting s.r.o.
0.00 €
17/43/051/4 Vykonávanie absolventnskej praxe absolventa školy Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
16/43/012/109 Menšie obecné služby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
16/43/52a/313 Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
16/43/052/594 Vykonávanie aktivačnej činnosti § 52 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2016-11-16 Poskytnutie programu "Cintorín" TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
22. Rok na Gemeri Spolupráca na podujatí Rok na Gemeri Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
1621684 Autorské práva - vykonávanie verejného prenosu SLOVGRAM
0.00 €
2016 Poskytovanie elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
2016 Poskytovanie celodenného stravovania pre MŠ Rudná OBEC Rudná
0.00 €
2016-08-23 Poskytnutie aplikačných programov "Obyvateľstvo" a "Dane a poplatky" TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
43. Rejdová 2016 Spolupráca pri realizácii podujatia Rejdová 2016 Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
16/43/012/62 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a vykonávaní menších obecných služieb Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
16/43/052/49 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
1672.20 €
2216 Mobilný výkup papiera a lepenky Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
VKE0930201501A Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠJ Ing. Richard Tomík
500.00 €
2016 Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠJ Ing. Richard Tomík
500.00 €
1 Kúpa pozemku Michal Čapo
600.00 €
937/2011/UZ kontorkorentný úver VÚB, a.s.
12000.00 €
2016 Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Rožňavské Bystré FinalStav s.r.o.
0.00 €
č. 16/43/52a/6 Úprava práv a povinností účastníkov dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2016 O poskytnutí prostriedkov na CVČ Mesto Rožňava
0.00 €
č. 16/43/010/18 EDohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
15/43/052/812 Aktivačná činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
20151124MT Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
15/43/012/128 Menšie obecné služby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2015 Spolupráca na podujatí Rok na Gemeri 2015 Gemerské osvetové stredisko Rožňava
50.00 €
1216/2015/UZ Úverová zmluva VÚB, a.s.
15000.00 €
031215-MST-5-2 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
031215 MST 5 1 Nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
15/43/52a/177 Dobrovoľnícka činnosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1429.20 €
20186-4/2015-RV Poskytovanie evidencie údajov SHR Sociálna poisťovňa a.s.
0.00 €
15/43/52A/157 Dobrovoľnícka činnosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
476.40 €
2 Vykonávanie protipožiarnych prehliadok WYON s.r.o.
0.00 €
1 Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika WYON s.r.o.
0.00 €
061503 Zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu zo ŠJ Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
9372011UZ Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere VÚB, a.s.
12000.00 €
422015 Realizácia podujatia Gemerské osvetové stredisko Rožňava
0.00 €
20150718MT Multifunkčné ihrisko T.D.LINE, s.r.o.
0.00 €
2015 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania E-aukcie, s.r.o.
0.00 €
236045864 Úrazové poistenie KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
18.36 €
862015AC12 Menšie obecné služby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
231103 Úprava cien poskytovania služieb od 1.1.2015 Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
2015 Menšie obecné služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
15/43/052/30 Aktivačná činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2015-05-19 Aktualizácia dát z katastra TOP SET Solutions s.r.o.
0.00 €
090415-MST-2 Rekonštrukcia Domu smútku a MŠ Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
19/2015/AC/12 Menšie obecné služby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
1//2015/AC/10 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
MOS § 12 Dohoda o aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivačná činnosť § 52 Dohoda o aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2014 Finančná podpora projektu Rok na Gemeri 2014 Gemerské osvetové stredisko Rožňava
0.00 €
14/43/52A/60 Dohoda o aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
163.20 €
MOS § 12 Dohoda o aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
MOS § 12 Dohoda o aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4 Dodatok č. 4 VÚB, a.s.
12000.00 €
14/43/052/29 Dodatok k dohode č. 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2014-6-20-7 Energetický audit verejného osvetlenia ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s.r.o.
0.00 €
236044423 Úrazové poistenie pre aktivačných KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
28.56 €
14/43/052/29 Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
2940.00 €
2014 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
236044417 Skupinové úrazové poistenie KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
8.84 €
367-112-8707/2013 Poskytovanie údajov zo súboru IS katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
236039987 úrazové poistenie pre aktivačných KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
10.20 €
2013 Úprava práv a povinností pre zabezpečovaní výkonu trestu Krištof Jozef Okresný súd Rožňava
0.00 €
2013 Finančná podpora projektu Rok na Gemeri 2013 Gemerské osvetové stredisko Rožňava
20.00 €
č. 22194/26110130083 Bezodplatný prevod Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
916/2013/UZ Poskytnutie finančných prostriedkov VÚB, a.s.
10000.00 €
3 Kontokorent VÚB, a.s.
12000.00 €
1 Upravenie poskytnutých služieb Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
1.00 €
656/2013 Zriadenie spoločného školského obvodu Mesto Rožňava
1.00 €
1 Prenájom reklamnej plochy BEDE s.r.o. Rožňava
1051.00 €
01 Úprava práv a povinností pre zabezpečovaní výkonu trestu Polyáková Angela Okresný súd Rožňava
1.00 €
94/§52/2013 Aktivačné práce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
236039952 Skupinové úrazové poistenie KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
30.60 €
427/2013 Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Mesto Rožňava
310.00 €
01 Vedenie bežného účtu VÚB, a.s.
0.00 €
2/2013 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2010 Ján Hronec
0.00 €
1/2013 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2010 Ján Hronec
0.00 €
PZ 236039943 Skupinové úrazové poistenie KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
21.76 €
54/§52/2013/NP V-2 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5100307605C Dovávka elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
TP5071105113911 Dodatok o poskytovaní služieb Slovak Telecom a.s.
0.00 €
231103 Zmena cien za služby poskytované v Dodatku č. 1 Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
0.00 €
Dodatok č.2 kontokorent VÚB, a.s.
12000.00 €
Dodatok č.2 úver VÚB, a.s.
12000.00 €
03 Zabezpečenie stavebných povolení inžinierska činnosť Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
02 Zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie na rekonštrukciu miestnych komunikácií Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ing.Arch. Ladislav Timura
0.00 €
4 kontokorent VÚB, a.s.
12000.00 €
3 zmena dátumu splatnosti VÚB, a.s.
0.00 €
1 nákup pozemku COOP JEDNOTA REVÚCA
121.00 €
1/2010 Uskutočnenie stavebných prác "Rožňavské Bystré - vodovod 1.etapa" Ján Hronec
0.00 €